ကူမင္း ဖန္လံုနယ္ပယ္သည္ “Media Convergence+Government Affairs” တည္ေဆာက္ေရးကုိ ေရွ႕သုိ႔ တြန္းတင္

2019-05-28 16:48 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

141372

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တစ္ျပည္နယ္လံုး “Media Convergence+Government Affairs” ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္သည့္ နယ္ပယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ပထမဦးဆံုး “Media Convergence” တည္ေဆာက္ေရး ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္သည့္ ေနရာအျဖစ္၊ “ယူဇံုဖန္လံု” APP သည္ ေမလ ၂၈ရက္တြင္ စတင္လည္ပတ္မည္။

ေနာက္ေနာင္တြင္ ဖန္လံုသည္ နယ္ပယ္တစ္ခုလံုးထဲမွ သတင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယုိမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ လ်င္ျမန္စြာ ထုတ္ျပန္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။ ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္အားျဖင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္း မ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကားေစသည္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူလူထု အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံေရး နည္းလမ္းကုိ ပုိမုိ အဟန႔္အတားမရွိေစမည္၊ ျပည္သူလူထုကုိ ဝန္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အၾကံဉာဏ္ေတာင္းျခင္းႏွင့္ အမူကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူလူထု အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္လာေစမည္။

141373

ဖန္လံုနယ္ပယ္ “Media Convergence” စင္တာသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ရက္တြင္ စတင္လည္ပတ္၍ သတင္းစီမံခန႔္ခြဲေရး၊ အင္တာနက္စီမံခန႔္ခြဲေရး စသည့္ “Media Convergence” အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈသစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့သည္။ စင္တာ၏ ဟင္းလင္းျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ဝယ္ယူျခင္း စသည့္ အေျခခံ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကုိ ေမလ ၂၄ရက္တြင္ ၿပီးဆံုး၍ “ယူဇံုဖန္လံု” APP သည္ ေမလ ၂၀ရက္တြင္ စတင္ စမ္းသပ္လည္ပတ္ခဲ့သည္၊ စင္တာတစ္ခုလံုး တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေမလ ၂၈ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္။

ဖန္လံုနယ္ပယ္ “Media Convergence” စင္တာသည္ “Media Convergence” စီမံခန႔္ခြဲေရးမွ သတင္းစုေဆာင္းတည္းျဖတ္ျခင္း မီမံခန႔္ခြဲေရး၊ သတင္းျဖန႔္ျဖဴးေရး စိစစ္ျခင္း၊ “Media Convergence” မက္ထရစ္က္စ္ စစ္ေဆးစီမံခန႔္ခြဲေရး၊ လူထု၏ ခံယူခ်က္သေဘာ စိစစ္စီမံျခင္း၊ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူလူထု အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္