၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ အလွဆံုး ခရုိင္ စရင္းကုိ ေၾကညာ၍ ယူနန္ျပည္နယ္၌ (၇)ခုရွိ

2019-05-23 10:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ အလွဆံုး ခရုိင္ စရင္းကုိ ေမလ ၁၈ရက္တြင္ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ (စိန္ေဇ့) ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲမွ နဝမအႀကိမ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဇီဝ ခရီးသြားလာေရး ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ထိပ္သီးဖုိရမ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ အလွဆံုး ခရုိင္ စရင္း ေၾကညာပဲြေပၚတြင္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ အလွဆံုး ခရုိင္ စရင္းကုိ တရားဝင္ ေၾကညာခဲ့သည္၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕၊ ေဒသ (၂၁၉)ခုသည္ စာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ၎အနက္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ က်င္တံုးခရုိင္၊ စံုးဘုိင္ခရုိင္၊ ေလာ္ဖ်င္ခရုိင္၊ ရန္ဂရီလာၿမိဳ႕၊ စန္ယြန္ခရုိင္၊ ေဆြက်န္းခရုိင္၊ ထိန္ခ်ံဳၿမိဳ႕လည္း ပါဝင္သည္။

136191

က်င္တံုးခရုိင္

က်င္တံုး ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရုိင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း၊ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေနသည္။ ခရုိင္တြင္း ဝူလ်ံေတာင္၊ အုိင္းေလာင္ေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ ႏွစ္ခု ႏွင့္ မန႔္ဝမ္း၊ တေစာင္စန္း အႀကီးစား ေရအား လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး စက္ရံု ႏွစ္ခုရွိ၍ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ စားနပ္ရိကၡာ၊ ၾကံသၾကား၊ သစ္သား၊ သစ္က်ားသီး၊ သရက္သီး အဓိကထြက္ေနရာ ျဖစ္ၿပီး ဖူအယ္ၿမိဳ႕၏ ရိကၡာဂုိေဒါင္ႏွင့္ အသားဂုိေဒါင္ ျဖစ္ၿပီး ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ အဓိကထြက္ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

136192

စံုးဘုိင္ခရုိင္

စံုးဘုိင္ခရုိင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခ်ဴ႐ံႈ ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္တြင္ တည္ရွိေန၍ ခ်ဴ႐ံႈၿမိဳ႕ႏွင့္ (၅၈) ကီလုိမီတာ ကြားေဝးၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလုိမီတာ (၂၁၀) ကြားေဝးသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ တရုတ္ ျပည္သူ႔သုခမ အႏုပညာ၏ ဇာတိ၊ စံုးဘုိင္ခရုိင္ ယီလူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈ၏ ဇာတိ အျဖစ္ မွည့္ေပးခဲ့သည္။

136193_670x670

ေလာ္ဖ်င္ခရုိင္

ေလာ္ဖ်င္ခရုိင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္၍ အေရွ႕ဘက္မွ အေနာက္ဘက္ (၇၅)ကီလုိမီတာ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေတာင္ဘက္မွ ေျမာက္ဘက္အထိ (၉၉)ကီလုိမီတာ ရွည္ၾကာ၍ အက်ယ္အဝန္း (၃၁၁၆)ကီလုိမီတာ ရွိသည္။ ေလာ္ဖ်င္ခရုိင္၏ တည္ေနရာ အားသာမႈရွိ၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္းဆံုးေသာ ခရုိင္(၁၀၀)ခု၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္ရန္ ေရွ႕တန္းက် ခရုိင္၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေဆးရြက္ ထုတ္လုပ္မ်ားသည့္ ခရုိင္၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ယဥ္ေက်းေသာ ခရုိင္ စသည့္အေခၚအေဝၚမ်ားကုိ ဂုဏ္ေျပာင္စြာ ရရွိခဲ့သည္။

136194

ရန္ဂရီလာၿမိဳ႕

ရန္ဂရီလာၿမိဳ႕သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ တီခ်င့္ တိဗက္လူမ်ဳိး ကုိင္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲ ရုိးစုိက္ရာၿမိဳ႕ ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း၊ ခ်င္းဟုိင္-တိဗက္ ကုန္းျပင္ျမင့္၌ တည္ရွိေန၍ ယူနန္၊ စီခြၽန္၊ တိဗက္ (၃)ျပည္နယ္၏ နယ္နိမိတ္ျခင္းဆက္စပ္သည့္ ေနရာ ျဖစ္၍ ကမၻာ သဘာဝ အေမြအႏွစ္ “ျမစ္သံုးေၾကာင္း ယွဥ္တြဲစီးျခင္း” ႐ႈခင္းရပ္ကြက္၏ တည္ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ရန္ဂရီလာ၏ သမုိင္း ရွည္ၾကာၿပီး သဘာဝ႐ႈခင္း လွပ၍ ဖူတာစုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥယ်ာဥ္၊ ဒူခဇုန္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၊ ကတန္းဇုန္းဇန႔္ဘုရင္၊ ဟူေထ်ာင့္လွ်ိေျမာင္ စသည့္ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္မ်ား ရွိသည္။

136196

စန္ယြန္ခရုိင္

စန္ယြန္ ဝလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရုိင္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ အေနာက္ေတာင္ဆံုး ေဒသ၊ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ၌ တည္ရွိေန၍ နယ္နိမိတ္ မ်ဥ္းေၾကာင္း (၁၄၇.၀၈၃)ကီလုိမီတာ ရွည္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဝလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရုိင္ ႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အႀကီးဆံုးေသာ ဝလူမ်ဳိး စုေပါင္း မွီတင္း ေနထုိင္သည့္ ခရုိင္ ျဖစ္သည္။ ဝန္းတင္းေက်းရြာသည္ တရုတ္ အေနာက္ဆံုး မူလေက်းရြာ တစ္ခုကုိ ခ်ီးက်ဴးခံသည္။

136197

ေဆြက်န္းခရုိင္

ေဆြက်န္းခရုိင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း၊ က်င္းစားျမစ္ ေတာင္ဘက္ကမ္း၌ တည္ရွိ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ေက်ာင္းထံုးၿမိဳ႕ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ တုိင္းတစ္ပါးသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ အမ်ားဆံုးေသာ ခရုိင္ျဖစ္သည္။

136198

ထိန္ခ်ံဳၿမိဳ႕

ထိန္ခ်ံဳၿမိဳ႕သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္၍ ေပါင္းစန္းၿမိဳ႕ အစားထုိး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ခရုိင္ၿမိဳ႕ ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း၊ ေပါင္းစန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေန၍ တရုတ္သည္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ သြားေရာက္သည့္ အေရးႀကီးေသာ တံခါးႏွင့္ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားလာေရး သယံဇာတပစၥည္း၏ အမ်ဳိးအစား ျပည့္စံုသည္၊ ေပါင္းစပ္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားသည္၊ ထူးျခားခ်က္ မ်ားသည္၊ မီးေတာင္ေရပူစမ္း၊ ေဟေစြ႕ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘဟုိင္စုိစြတ္ေျမ စသည့္ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္မ်ား ရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္