၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲသည္ ျပတုိက္(၁၇)ခု ေထာင္လုိက္မည္

2019-05-21 17:11 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၂ရက္မွ ၁၈ရက္အထိ ကူမင္း တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပမည္။ ဤအႀကိမ္ျပပြဲသည္ စုစုေပါင္း ျပတုိက္(၁၇)ခု၊ စံျပျပခန္းေနရာ အခု(၇၅၀၀)ကုိ ေထာင္လုိက္၍ ျပတုိက္တစ္ခုလံုးကုိ 5Gမုိဘုိင္းကြန္ရက္ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္း၍ ျပပြဲ၏ သိပံၸနည္းပညာ အဆင့္အတန္းကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား၏ သိပံၸနည္းပညာ လက္ေတြ႕ေလ့လာျခင္းကုိ ႂကြယ္ဝေစမည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားသည္ WeChat စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အဝင္လက္မွတ္ ဝယ္၍ QR code ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္မည္။

ဤအႀကိမ္ျပပြဲ၏ ျပသေရး အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ (၁.၇)သိန္းခန႔္ ရွိ၍ ျပတုိက္မ်ားသည္ ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးျပတုိက္၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ အစားအစာျပတုိက္၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္ေပးဝတၴဳျပတုိက္၊ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျပတုိက္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွျပတုိက္ (ႏွစ္ခု)၊ ေတာင္အာရွျပတုိက္ (ႏွစ္ခု)၊ ျပည္ပျပတုိက္၊ ထုိင္ဝမ္ျပတုိက္၊ ျပည္တြင္းျပတုိက္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးျပတုိက္၊ စက္ယႏၲရားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စက္ပစၥည္းျပတုိက္၊ လက္ဖက္ေျခာက္ႏွင့္ ခံြမာသီးျပတုိက္၊ အစားအစာႏွင့္ ေနထုိင္မႈသံုးပစၥည္းျပတုိက္၊ သစ္သားယဥ္ေက်းမႈျပတုိက္၊ အခမ္းအနားဖြင့္ ခန္းမေဆာင္ႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္ႏုိင္ငံျပတုိက္ ပါဝင္မည္။ ၎အနက္၊ ျပတုိက္နံပါတ္၇ ဒီဂ်ီတယ္ယူနန္ျပေနရာတြင္ “ပုိဘုိင္းဖုန္းတစ္ခုျဖင့္ ယူနန္သုိ႔ လည္ပတ္ျခင္း၊ ပုိဘုိင္းဖုန္းတစ္ခုျဖင့္ အမႈကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပုိဘုိင္းဖုန္းတစ္ခုျဖင့္ ယူနန္ထြက္ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း” စသည့္ “ပုိဘုိင္းဖုန္းတစ္ခု” ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ျပသမည္။

ဤႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုး ေထာင္လုိက္သည့္ နံပါတ္၄ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျပတုိက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဝန္းေဆာင္ေပးၿပီး ပါဝင္ျခင္း၊ “ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ျဖာထြက္ေရးဗဟုိခ်က္မ” တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ေရး တစ္ဆင့္တက္၍ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ဘက္စံုျပသမည္။ ယူနန္၏ ဖြင့္လွစ္သည့္ ဇုန္နယ္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ ျပသ၍ ယူနန္၏ တည္ေနရာ အားသာမႈ၊ သယံဇာတ အားသာမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏံွေရး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လြယ္ကူေစေပၚလစီ စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္ၾကားမည္။ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျပတုိက္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏံွေစေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ထုတ္ေဖာ္၍ ကုန္သည္ေခၚယူျခင္း ဆက္ဆံသည့္နည္းကုိ ဖန္တီး၍ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲတြင္ ကုန္သည္ေခၚယူၿပီး ရင္းႏွီးေငြသြင္းယူရန္ အေရးႀကီးေသာနည္း ျဖစ္လာမည္။

အခုအထိ၊ ျပပြဲ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းအခုခုကုိ အဆင္ေျပ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ပါကစၥတန္၊ အိႏၵိယ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ ေရာက္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ စတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အဝတ္အစား ဒီဇုိင္းဆြဲလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေျမာက္ပါၿပီ၊ အမာခံေစတနာ့ဝန္ထမ္း (၇၁)ေယာက္၊ ျပသေရးေနရာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (၁၄၂၉)ေယာက္ကုိ စုေဆာင္းပါၿပီ။ သူတုိ႔အတြက္ ေမလ ၁၈ရက္မွ ၂၅ရက္အထိ အေျခခံ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးမည္။

ဤအႀကိမ္ ျပပြဲသည္ နန္ဖ်င္လမ္း၊ က်င္းမာဘိက်ီးဖန္၊ ေလဆိပ္ စသည့္ေနရာမ်ား၌ LED ျမင္ကြင္းျဖင့္ ကြင္းဖြင့္ကုိ ဆင့္ကမ္းလႊင့္၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားသည္ ၾကည့္ႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္