ေနာက္တစ္လတြင္ ေဘာင္ဆန္း အစားအစာပြဲကုိ လာေရာက္ၿပီး အႀကီးဆံုး ေၾကးေရမႈတ္ အမဲသားကုိ လာၾကည့္

2019-05-20 13:31 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ပဥမအႀကိမ္ ယူနန္ ထင္းရွား ထူးျခားေသာ အစားအစာ ႏွင့္ အမ်ဳိးသား အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ (ေအာက္ပါ အစားအစာပြဲကုိ ေခၚ) ကုိ ဇါန္လ ၇ရက္ေန႔မွ ၁၆ရက္ေန႔အထိ ေဘာင္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပပါမည္။ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျပည္နယ္ခြဲ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ အသီးသီး၊ ျပည္နယ္အျပင္ ႏွင့္ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္း စသည့္ အစားအစာ လုပ္ငန္းဌာနတုိ႔သည္ စုစည္း တုိက္ရုိက္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း အားျဖင့္ ေဒသထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ အစားအစာကုိ ျမည္းစားၿပီး အဘက္ဘက္မွ ခရီးသည္တုိ႔အတြက္ အျမင္အာရံု ႏွင့္ ရသာရံု၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ထမင္းစားပြဲကုိ ပါလာပါသည္။

ယူနန္အစားအစာကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း၊ အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျဖန႔္ခ်ီျခင္း၊ ထူးျခားေသာ ခရီးသြားျခင္း ခံစားျခင္း၊ ယူနန္မွ ထင္ရွား ထူးျခားေသာ အစားအစာ ႏွင့္ အမ်ဳိးသား အစားအစာ ယဥ္က်းမႈ၏ ဆြဲေဆာင္မႈ ႏွင့္ ်ီးျမႇင့္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း အတြက္ အစားအစာပြဲကုိ က်င္းပၿပီး (၄)ႀကိမ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေဘာင္ဆန္းၿမိဳ႕သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အဓိက ခရီးသြားျခင္းၿမိဳ႕ အျဖစ္ ထူထပ္သည့္ သမုိင္း ယဥ္ေက်းမႈ စုေဆာင္းျခင္း ရွိၿပီး တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ေဒသထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ နယ္စပ္ေဒသ ယဥ္ေက်းမႈ အက်ဳိးသက္ေရာက္ သျဖင့္ ေဒသခံအစားအစာ အဓိက ျပဳေသာ ထူးျခားသည့္ အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ တစ္ျဖည္းျဖည္း ျဖစ္လာ ပဥမအႀကိမ္ အစားအစာပြဲကုိ က်င္းပမည္အတြက္ အေျခအေနကုိ ဖန္တီးပါသည္။ အစားအစာပြဲတြင္ ေဘာင္ဆန္းၿမိဳ႕ ရုိးရာ တြန္းရန္ပန္ေစ်းကုိ က်င္းပပါမည္။ အစားအစာ၊ ပန္မန္ ေဆးဝါးပင္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္း လ်က္္ရွိပါသည္။

အႀကိမ္ အစားအစာပြဲတြင္ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၿပီး အႀကိဳဆုိခံဆံုး ထင္ရွားထူျခားေသာ အစားအစဆု ႏွင့္ အႀကိဳဆုိခံဆံုး အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ လက္ေဆာင္ အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း လႈပ္ရွးမႈ၊ ထင္ရွားသည့္ အစားအစာ လုပ္ငန္းဌာနကုိ ဖိတ္အားၿပီး လူအေယာက္ (၁၀၀၀) စာႏုိင္ေသာ အႀကီးဆံုး ေၾကးေရမႈတ္ အမဲသားကုိ ခ်က္ျပဳတ္ကာ ရွန္ဟုိင္း ဂရိတ္ ကမၻာ့ဖလား ဂင္းနစ္ စံခ်ိန္ စာတမ္း တင္ျပပါသည္။

အႀကိမ္ အစားအစာပြဲတြင္ ျပေနရာ အခု(၂၂၀)ေက်ာ္ စီစဥ္ၿပီး ယူနန္မွ ထင္ရွားထူးျခားေသာ အစားအစာျပေနရာ၊ တရုတ္ ထင္ရွားထူးျခားေသာ အစားအစ ျပေနရာ၊ ျပည္နယ္အပ၊ ႏုိင္ငံတကာ အစားအစာ ျပေနရာ၊ ယူနန္ အစားအစာ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပေနရာ၊ ေဘာင္ဆန္းၿမိဳ႕ ထင္းျခားေသာ အစားအစာ ျပေနရာ စသည္တုိ႔ ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသည္တုိ႔သည္ အႀကိမ္ အစားအစာပြဲတြင္ ေဘာင္ဆန္းၿမိဳ႕ "ေတာေတာင္ေရေျမ လယ္ယာ ၿမိဳ႕ သမုိင္း ယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ တူးေဖာ္ ဖန္တီးေသာ ၿမိဳ႕"၏ ေခတ္မီ ၿမိဳ႕ႀကီး တုိးတက္သည့္ အေျခအေနကုိ ခံစားႏုိင္ စားရကံလည္း ရွိ ေနရာအသီးသီးမွ အစားအစာကုိ ျမည္းစားႏုိင္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္