ယူဂႏၶာ-ယူနန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖုိရမ္ကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့

2019-05-20 10:32 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ယူဂႏၶာသမၼတႏုိင္ငံသံရံုးသည္ ယူဂႏၶာ-ယူနန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖုိရမ္ကုိ ေမလ ၁၅ရက္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ၍ ယူဂႏၶာႏွင့္ ယူနန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တုိ႔၏ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေစ၍ ယူနန႔္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထြက္သြားရန္ ယူဂႏၶာသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး လုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္ရန္ မိတ္ေခၚခဲ့သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ယူဂႏၶာသမၼတႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ခလစဖူစက်ီးရံုၾကားသည္ ဖုိရမ္တက္ေရာက္ၿပီး အမွာစကားေျပာခဲ့သည္။

ဖုိရမ္တြင္ ယူဂႏၶာသမၼတႏုိင္ငံသည္ ခရီးသြားလာေရး၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ စက္မႈႏွင့္ သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု စသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မူဝါဒ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အခြင့္အလမ္း စသည္တုိ႔မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ကူမင္းေဆးဝါးကုမၸဏီအုပ္စု၊ ရွင္းေရာင့္ကုမၸဏီအုပ္စု တာဝန္ခံသူတုိ႔သည္ ယူဂႏၶာသမၼတႏုိင္ငံတြင္ စီမံကိန္းအေျခအေနကုိ ခြဲျခား မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ယူဂႏၶာသမၼတႏုိင္ငံသည္ ယူနန႔္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ယူဂႏၶာသမၼတႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေစ်းႏႈန္း၊ ေကာ္ဖီစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈကြာျခားခ်က္ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ခုမက်န္ တံု႔ျပန္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အခုအထိ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးလုပ္ငန္း အခု(၈၀၀)နီးပါး ေထာင္လုိက္၍ စုစုေပါင္း တုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ကန္ေဒၚလာ (၁၀)ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္၍ အာဖရိကတုိက္သည္ ယူနန႔္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထြက္သြားသည့္ အေရးႀကီးေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသည့္ေနရာ ျဖစ္လလာပါၿပီ။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လအထိ၊ ယူနန႔္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာေဖရိကတုိက္ (၁၄)ႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္း ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ယူဂႏၶာသမၼတႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုကုိ ေထာင္လုိက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ရသည့္ ရင္းႏွီးေငြ ကန္ေဒၚလာ (၄၈၁၈)ေသာင္း ရွိခဲ့သည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး