ေရႊလီၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခားသား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈစင္တာ တည္ေထာင္ခဲ့

2019-05-17 15:21 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

128510

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) နံနက္ပုိင္းတြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခားသား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈစင္တာ ခန္းမေဆာင္ထဲ၌ ျမန္မာလူမ်ားသည္ စာရင္းကုိင္၍ ေတာင္တာအခုခုအၾကား သြားလာသည္။ ျမန္မာလူတိသာေဝသည္ ဤမွဝန္ထမ္းသည္ အျမန္ဆံုးလွ်င္ မနက္ျဖန္တြင္ ေထာက္ခံစာစလံုးကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ၿပီးဆံုးႏုိင္မည္၊ ထုိ႔ေနာက္၊ ကြၽန္မသည္ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ အလုပ္ရွာႏုိင္မည္ ေျပာျပခဲ့သည္၊ က်န္းမာေရးေဆးစစ္ျခင္း အသံုးစရိတ္အျပင္ ဤတြင္ စီမံကိန္းစလံုး အခမဲ့ျဖစ္သည္ ဟုေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေရႊလီၿမိဳ႕၏ သံုးဘက္သည္ ျမန္မာႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္၌ ဤတြင္ ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာလူ အေယာက္(၁)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံျခားသား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈစင္တာ မတည္ေထာင္ခင္ ျမန္မာလူသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လွ်င္ မတူေသာ ေထာက္ပံ့ေရးဌာနသုိ႔ ေထာက္ခံစာအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သြားေရာက္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာလူသည္ တုိက္တာတစ္ေဆာင္ထဲတြင္ က်န္းမာေရး ေထာက္ခံစာ၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေရး မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ ယာယီမွီတင္းေနထုိင္ေရး လက္မွတ္၊ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေရး လက္မွတ္ စသည့္ လုိအပ္သည့္ ေထာက္ခံစာစလံုးကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္၍ အခ်ိန္အရင္း မ်ားမ်ား ေခြၽတာသည္။

ထူးျခားသာ တည္ေနရာႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ နယ္စပ္အရပ္သူအရပ္သား အခ်င္းခ်င္း ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး မိတ္ေဆြထံ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း စသည့္ ဆက္ဆံေရး ဓေလ့ထံုးစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္လာသည္။ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထုခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရန္ ကာလၾကာျမင့္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေရႊလီၿမိဳ႕သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးႀကီးေသာ တံခါးဖြင့္ေပၚလစီ က်င့္သံုးသည့္ စမ္းသပ္ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အဆုိျပဳခ်က္ တင္ျပၿပီးေနာက္ ေရႊလီၿမိဳ႕သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ နာမည္ေက်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လာၿပီး တာရွည္ေနထုိင္၍ ျမန္မာလူ အမ်ားႀကီးသည္ ေရႊလီၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ျပဳလုပ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည္။

တရားဝင္ ေရႊလီၿမိဳ႕သုိ႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ဤေနရာ၌ မွီတင္းေနထုိင္သည့္ ျမန္မာလူ အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈစလံုးကုိ ေပးသည့္ သီးျခားဌာနတစ္ခု တည္ေထာင္သည္ကုိ အထက္ပါ အေျခအေနအရ ေရႊလီၿမိဳ႕ပါတီေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔အစုိးရသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ စံုးစမ္းေလ့လာ သက္ေသထူျပဳၿပီးေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ ေရႊလီၿမိဳ႕ပါတီေကာ္မီတီသည္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခားသား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး စီမံခန႔္ခြဲလုပ္ငန္း ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ ဧၿပီလတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခားသား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈစင္တာကုိ တရားဝင္ တည္ေထာင္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပထမအခု ႏုိင္ငံျခားသား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈစင္တာ ျဖစ္လာသည္။ တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာလူ အေယာက္(၁)သိန္းေက်ာ္ အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္