ျပည္ပလူခြၽန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း အဆန္းထြင္ျခင္း ထိပ္သီးစည္းေဝးပြဲႏွင့္ လုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းၿပိဳင္ပဲြကုိ လကုန္ က်င္းပမည္

2019-05-14 15:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ျပည္ပေကာင္းမြန္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ျပည္ပ အဆင့္ျမင့္ေသာ လူခြၽန္ သိမ္းသြင္းျခင္း၍ ေဒသဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ဗဟုိခ်က္မၿမိဳ႕ တည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ ဉာဏ္ရည္အာမခံႏွင့္ လူခြၽန္ေထာက္ခံမႈ ေပးအပ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” မဟာဗ်ဴဟာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ “အမွတ္တံဆိပ္သံုးေစာင္” ထုလုပ္ျခင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေတြးေခၚမႈကုိ မွီခုိ၍ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ လူခြၽန္ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း၏ အဓိကအခ်က္ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္း (၁၀)ခု၏ တာဝန္ခြဲျပားျခင္း ဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအရ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ျပည္ပလူခြၽန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း အဆန္းထြင္ျခင္း ထိပ္သီးစည္းေဝးပြဲႏွင့္ လုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းၿပိဳင္ပဲြကုိ ေမလ ၂၉ရက္မွ ၃၁ရက္အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္။

“ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အဆုိျပဳခ်က္ကုိ (၅)ႏွစ္ၾကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၿပီးေနာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း ပုိမ်ားလာ၍ နယ္ျခားေက်ာ္လူခြၽန္၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ အဆန္းထြင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း စသည့္ သီးျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျပင္ညီစင္ မ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ထုတ္ေဖာ္မည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တည္ေနရာနီးစပ္ျခင္း၊ လူမ်ားအခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ၊ စီးပြားေရး အခ်င္းခ်င္းေရာေႏွာေပါင္းစပ္မႈ ျဖစ္သည့္ အားသာမႈမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ထုတ္ေဖာ္၍ အေျခခံပတ္ဝန္းက်င္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထူးျခားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ေသာ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ သိပံၸနည္းပညာအဆန္းထြင္ျခင္းႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ၊ လူမႈေရးဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ထိေရာက္မႈ ေကာင္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားမ်ားရွိသည္။

ဤအႀကိမ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ျပည္ပလူခြၽန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း အဆန္းထြင္ျခင္း ထိပ္သီးစည္းေဝးပြဲႏွင့္ လုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲသည္ လုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ အဆန္းထြင္ျခင္း ထိပ္သီးစည္းေဝးပြဲႏွင့္ ျပည္ပ လုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္သူ တရုတ္သုိ႔ခရီးစဥ္ လႈပ္ရွားမႈ(၃)မ်ဳိး မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တည္ေဆာက္ေရးကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဝန္ေဆာင္ၿပီး ပါဝင္မည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတစ္ခ်ဳိ႕မွ သံရံုးသံမႉးႏွင့္ အဆန္းထြင္ဌာန၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာန ဟုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈပညာေရးဌာနမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွား စသည့္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ား စသည့္ အရွ႕ပစိဖိတ္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံတကာစီမံကိန္းမ်ားကုိ မိတ္ေခၚပါဝင္လာမည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ စီမံကိန္းဖလွယ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရးေတြ႕ဆံုပြဲ၊ အရွန္တုိးစြာ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္။ ဝန္ေဆာင္မႈအဆန္းထြင္ျခင္း၊ Intelligent Dataကုိ အာရံုစူးစုိက္၍ တစ္ကမၻာလံုး သိပံၸနည္းပညာႏွင့္ နယ္ပယ္ျဖတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ေရွ႕တန္းအေတြးအေခၚႏွင့္ သစ္လြင္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ေဝမွ်ခံစားမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္