ရွန္ဂရီလာၿမိဳ႕ တီခ်င့္တိဗက္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲထဲမွ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း၌ တည္ရွိေန၍ ယူနန္၊ စိခြၽန္းျပည္နယ္ႏွင့္ တိဗက္ တိဗက္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲတုိ႔၏ အဆံု ျဖစ္သည္။ သမုိင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ရွည္ၾကာ၍ သဘာဝ႐ႈခင္း သာယာလွပ၍ ဖူသာစုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ဥယ်ာဥ္၊ တူခဇုန္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၊ ကတန္စံုးဇန႔္လင္ဘုရား၊ ဟူေထ်ာင့္လွ်ိေျမာင္ စသည့္ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္မ်ား ရွိသည္။