အႏုပညာ ပစၥည္း အခု(၁၃၀)သည္ ယူနန္ပံုစံကုိ ျပသၿပီး ယူနန္အမ်ဳိးသား ပန္းခ်ီ အေၾကာင္းအရာျပပြဲကုိ ဖြင့္လွစ္

2019-05-09 16:18 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) "လူတုိ႔ ရုပ္ပံုလႊာကုိ ဖန္တီးျခင္း ေရာင္စံုယူနန္ ေဖာ္ျခင္း ယူနန္ အမ်ဳိးသား ပန္းခ်ီ အေၾကာင္းအရာျပပြဲ"ကုိ ေမလ ၇ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္အႏုပညာ ေကာလိပ္ စာၾကည့္တုိက္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ ယူနန္ေဒသထူးျခားခ်က္ အေျခခံျပဳၿပီး ဖန္တီးေသာအႏုပညာပစည္း အခု(၁၃၀)ကုိ ျပသၿပီး ယူနန္ ေခတ္သစ္ အႏုပညာ ပံုစံကုိ ျပသပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာ အမ်ဳိးသားႀကီး ျပည္နယ္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး အမ်ဳိးသား (၅၆)မ်ဳိး ရွိ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသား (၅၂)မ်ဳိး ရွိၿပီး ဘုိင္လူမ်ဳိး၊ တုိင္လူမ်ဳိး၊ ဝလူမ်ဳိး၊ လားဟူလူမ်ဳိး စသည္က တုိင္းရင္းသား (၁၅)မ်ဳိးသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ဘဲ ရွပါသည္။ အႀကိမ္ ျပပြဲကုိ (၁)ႏွစ္ၾကာ ေသေသခ်ာခ်ာ စီစဥ္ၿပီး ရုိးရာတရုတ္ ပန္းခ်ီ၊ ေဆးသုတ္ျခင္း၊ ပန္းပု၊ ေရေဆးပန္းခ်ီ စသည့္ ပန္းခ်ီ အႏုပညာ ပစည္း အခု(၁၃၀)ေက်ာ္ ရွိပါသည္။

အႀကိမ္ ျပပြဲ အႏုပညာ ပစည္းမ်ားသည္ ယူနန္ေဒသ ထူးျခားခ်က္ အေျခခံျပဳၿပီး ပန္းခ်ီ ဖန္တီး အႏုပညာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဖန္တီးၿပီး အႏုပညာ ေဖာ္ျပမႈျဖင့္ လူတုိ႔အား ဝန္ေဆာင္ၿပီး ယူနန္ေခတ္သစ္ အႏုပညာ ပံုစံကုိ ေဖာ္ျပျပသပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္