တရုတ္ ျမန္မာတုိ႔သည္ လက္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဘက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ခင္မင္

2019-04-26 15:38 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) စပါး စုိက္ပ်ဳိးေရး ပညာ ျဖန႔္ခ်ီျခင္းကုိ ျမန္မာေျမာက္ဘက္တြင္ အမုိ(၁၀)သန္းေက်ာ္ စုိက္ပ်ဳိးေၾကာင္း၊ ပုိးစာပင္ အမုိ (၄)ေသာင္းေက်ာ္ စုိက္ပ်ဳိးေၾကာင္း၊ ၾကံပင္ အမုိ(၁.၃)သိန္းေက်ာ္ စုိက္ပ်ဳိးေၾကာင္း လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး စက္ကိရိယာ ပစည္းမ်ားကုိ ျမန္မာေျမာက္ဘက္တြင္ ေရာင္းခ်ျခင္း အေကာင္းဆံုးဘဲ၊ ႏွစ္တုိင္း ဖရဲသီး တန္ခ်ိန္(၇)သိန္းေက်ာ္ကုိ တယ္ဟြန္ တုိင္လူမ်ဳိး က်င္ေဖာ္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္နယ္ခြဲသုိ႔ ေရာင္းခ်ေၾကာင္း တရုတ္၊ ျမန္မာတုိ႔သည္ လက္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းဘက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ခင္မင္လာ ဖလွယ္ေလ့လာသူသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူအေယာက္(၁)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ဖလွယ္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဘက္၊ အဆင့္ ႏွင့္ ပမာဏ အဆက္မျပတ္ တုိးျမႇင့္ လာပါသည္။

"ျမန္မာက လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေနရာ ျဖစ္တယ္ အေရာင္းအဝယ္ အခါအခြင့္မ်ား ရွိပါတယ္ "ဟု ယင္က်န္းခရုိင္ စက္မႈဇုန္ လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ ထြက္ကုန္သည့္ တာဝန္ရွိသူ ဟူထုိင္ဘန္းသည္ ေျပာၿပီး အယြမ္(၂၀)သန္းကုိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေသာ ရံုးခန္းအားျဖင့္ စံျပမႈ ကုန္ထြက္မႈကုိ ေအာင္ျမင္ပါသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္ စုိက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံေဒသက လက္ဖက္ေျခာက္ အရည္အခ်င္း၊ ပမာဏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွပါသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ အိႏၵိယ၊ ရုရွား စသည့္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာင္းခ်ပါသည္။

ယင္က်င္းခရုိင္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ၀င္ထြက္နယ္ေျမ လမ္းေၾကာင္း အခု(၈၀)ေက်ာ္ ရွိၿပီး နယ္စပ္ေဒသ ေဒသခံတုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရး ရင္းႏွီးခင္မင္ ပါသည္။ တယ္ဟြန္ျပည္နယ္ခြဲမွ လုပ္ငန္းဌာနတုိ႔ ေရွ႕တန္းေရာက္သည့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ေမြးျမဴေရး နည္းပညာ၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈ စံနစ္၊ အရင္းေငြ ျပည့္ဝကံုလံုျခင္း စသည့္ အားသာမႈ အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ တူးေဖာ္လုပ္ကုိင္ပါသည္။ ႏွစ္ဘက္ႏွစ္ဦးတုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ဖလွယ္ျခင္း၊ နည္းပညာေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းအားျဖင့္ ဖလွယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ ႏွစ္ဖက္ႏွစ္ဦး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆက္သြယ္မႈကုိ တြန္းအားေပးၿပီး ႏွစ္ဖက္ႏွစ္ဦး စီးပြါးေရး လွ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္