"ပုိးလမ္းမႀကီးု" ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ထိပ္သီးဖုိရမ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာbriefing ယူနန္အထူးပြဲကုိ ေဘဂ်င္းတြင္ က်င္းပ

2019-04-25 15:15 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) "ပုိးလမ္းမႀကီးု" ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ထိပ္သီးဖုိရမ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာbriefing ယူနန္အထူးပြဲကုိ ဧၿပီလ ၂၄ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေဘဂ်င္း ႏုိင္ငံအစည္းအေဝး စင္တာ က်င္းပပါသည္။ "ပုိးလမ္းမႀကီး" ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္ေအာက္တြင္ ယူနန္ျပညနယ္သည္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံႏွင့္အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အဆက္မျပတ္ တုိးခ်ဲ႕ၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ တံခါးဖြင့္ျခင္း၊ စည္ပင္သာယာျခင္း၊ တီထြင္ၾကံဆလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ လမ္းေၾကာင္းကုိ တည္ေထာင္မႈတြင္ တက္ႂကြေသာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရရွိပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လမ္းေၾကာင္း တည္ေထာင္ျခင္းကုိ လက္ဦးစြာ ဝန္ေဆာင္ ပါ၀င္ၿပီး ပတ္လည္နားမွ ႏုိင္ငံႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ႏိ္ုင္ငံတကာ ဘက္စံု၊ ႏွစ္ဘက္ႏွစ္ဦး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္ကုိ အဆက္မျပတ္ တည္ေထာင္ ျပည့္စံု၍ လန္မဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ မဟာ မဲေခါင္ျမစ္ ေဒသ စီးပါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (GMS)၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ-တရုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အဓိက ပါ၀င္သူ ႏွင့္ တြန္းအားသူ ျဖစ္လာမဟာမဲေခါင္ျမစ္ေဒသမွ ႏီုင္ငံ(၅)ခု ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ႏွစ္ဦး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္ကုိ ျပည့္စံုစြာ တည္ေထာင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ဆက္လက္စြာ (၅)ႀကိမ္ က်င္းပၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖုိရမ္ကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

တံခါးဖြင့္ျခင္း လမ္းေၾကာင္း တည္ေထာင္ျခင္းကုိ လက္ဦးစြာ ဝန္ေဆာင္ ပါ၀င္ၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အအံု အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈကုိ တြန္းအားေပးပါသည္။ တရုတ္-ဗီယက္နမ္၊ တရုတ္-လာအုိ၊ တရုတ္-ျမန္မာ (ေရႊလီလက္) အျမန္ႏႈန္း ကုန္းေၾကာင္းလမ္းကုိ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္းက လမ္းေၾကာင္းတုိ႔ လမ္းေပါက္ေၾကာင္း၊ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ရထားလမ္း ျပည္တြင္းလမ္းကုိ တည္ေထာင္ လမ္းေပါက္ေၾကာင္း၊ တရုတ္-လာအုိ ရထားလမ္း စတင္တည္ေထာင္ေၾကာင္း၊ တရုတ္-ျမန္မာ ရထားလမ္း ျပည္တြင္းလမ္း လွ်င္ျမန္စြာ တည္ေထာင္ေၾကာင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ေနရာ ေလေၾကာင္း(၈၁)ခု ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ တရုတ္-ျမန္မာ ပုိက္လုိင္းကုိလည္း ေပါက္ၿပီး ျပဳလုပ္ၿပီး ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာႏွင့္ အစိတ္အပုိင္း ဓါတ္အား networking ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ပတ္လည္နား ႏုိင္ငံ(၈)ခုကုိ ဖံုးလႊမ္းပါသည္။

စည္ပင္သာယာ လမ္းေၾကာင္း တည္ေထာင္ျခင္းကုိ လက္ဦးစြာ ဝန္ေဆာင္ ပါ၀င္ၿပီး ဘက္စံု စီပြါးေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ နက္႐ႈိင္းပါသည္။ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံႏွင့္ စီပြါးေရး ႏွင့္ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆက္သြယ္ေရး အဆက္မျပတ္ တုိးခ်ဲ႕ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကုန္စည္သြင္းယူျခင္း ႏွင့္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္း ၀င္ေငြ အယြမ္ (၂၉.၈၉)ဘီလ်ံ ရရွိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အထိ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကမၻာေပၚက ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေနရာ (၅၈)ခုတြင္ လုပ္ငန္းဌာန(၇၈၈)ခုကုိ ရင္းႏွီးျပႇဳပ္ႏံွ တည္ေထာင္၍ တုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးေငြ အယြမ္ (၁၀.၄၂၁)ဘီလ်ံ ရရွိပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ လမ္းေၾကာင္း တည္ေထာင္ျခင္းကုိ လက္ဦးစြာ ဝန္ေဆာင္ ပါ၀င္ၿပီး ပညာေရး ယဥ္ေက်းမႈ က်န္းမာေရးအဆင့္ တုိးျမႇင့္ ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ယူနန္တြင္ ပညာေတာ္သင္ အေယာက္ (၁၂)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိၿပီး အစည္းအေဝး ျပသမႈ၊ ျပေတာ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ "ေရာင္စံုယူနန္ ခရီးသြားျခင္း နတ္ျပည္"ကုိ ျပသ ကေမာဒီးယား ဖႏြမ္ပင္၊ ျမန္မာ ရန္ကုန္မွ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာကုိ ျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး တည္ေထာင္ ျပဳလုပ္ စီမံခန႔္ခြဲၿပီး ျပည္ပ ႏုိင္ငံအဆင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပသေရးျပင္ညီစင္ကုိ တည္ခင္းပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္