ျပည္တြင္း ပထမအႀကိမ္ ၾကက္သြန္မ်ဳိးစုျပပြဲကုိ ဧၿပီလ ၁၇ရက္တြင္ ကူမင္းရုကၡဥယ်ာဥ္ တစ္ကမၻာလံုး ၾကက္သြန္ဥယ်ာဥ္ (ကူမင္းစင္တာ)၌ စတင္က်င္းပ၍ တစ္လၾကာ ဆက္လက္မည္။ ဤအႀကိမ္ျပပဲြသည္ တရုတ္သိပံၸပညာတံခြန္အသင္း ကူမင္းရုကၡပင္ သေတသနဌနႏွင့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္ သိပံၸပညာတံခြန္အသင္း ကူမင္းရုကၡပင္ သေတသနဌနတုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ျပသျခင္း ျဖစ္ပါသည္။