ႏုိင္ငံျခားသား (၁၅)ေယာက္သည္ ယူနန္ ဖူအယ္လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့

2019-04-17 11:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

108136

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) မတူေသာ ႏုိင္ငံ(၁၀)ႏုိင္ငံမွ လာေသာ ႏုိင္ငံျခားသား (၁၅)ေယာက္သည္ “ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ကုိ ၾကည့္ျခင္း” ဒုတိယအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေသာ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားပြဲကုိ ဧၿပီလ ၁၄ရက္ ယူနန္ခန္းလက္ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈေစ်း၌ ပါဝင္၍ ေႏြဦးလက္ဖက္ရည္ အရသာခံေသာက္ျခင္း၊ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ သင္ယူျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ျခင္း အခမ္းအနား သင္ယူျခင္း ေဆာင္ရြက္၍ ယူနန္ ဖူအယ္လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈကုိ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈကုိ Kunming Information Hub သတင္းဌာန ဦးစီးက်င္းပ၍ ယူနန္ခန္းလက္ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈေစ်းသည္ ကူပံ့က်င္းပသည္ ျဖစ္သည္။

108137

ရုိးရာ လက္ဖက္ရည္ပြဲသံုးကိရိယာ ပုိင္းျခားစစ္ေဆး၍ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ပညာသစ္ ရရွိ

ထုိေန႔တြင္ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ဆရာသည္ ရုိးရာ လက္ဖက္ရည္ပြဲသံုးကိရိယာမ်ား ကုိင္တြယ္၍ ႏုိင္ငံျခားသားထံ အသံုးဝင္ျခင္းကုိ သင္ျပခဲ့သည္။

108138

တရုတ္ ရုိးရာ လက္ဖက္ရည္ပြဲသံုးကိရိယာ၏ အမ်ဳိးအစား မ်ားျပား၍ ေသသပ္စြာ ထုတ္လုပ္၍ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ၏ သမုိင္း ၾကာရွည္ေလးျမင့္ျခင္းကုိ ႏုိင္ငံျခားသား တုိ႔သည္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ခဲ့သည္။ နီေပါလူ BASI RANJAN သည္ ယူနန္လူသည္ ေႂကြခြက္ျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ ေသာ္လည္း နီေပါလူသည္ ဖန္ခြက္ျဖင့္ ေသာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဟုေျပာခဲ့သည္။

108139

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီး Shanaz Parvin Keya သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လက္ဖက္ရည္ပြဲသံုးကိရိယာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ၍ မတူေသာ ပံုစံႏွင့္ အသံုးဝင္ျခင္း ရွိ၍ ထူးျခားခ်က္ မ်ားျပားသည္၊ ကြၽန္မသည္ တရုတ္ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ အလြန္ႀကိဳက္သည္၊ ကြၽန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံလူသည္ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ခ်ိန္ သၾကား၊ ပူဒီနာ၊ ဂ်င္းစိမ္း၊ ေရွာက္သီး စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း၍ အရသာ ထူးျခားသည္၊ ယူနန္ ဖူအယ္လက္ဖက္ရည္၏ အရသာႏွင့္ မတူဘူး ဟုေျပာခဲ့သည္။

ဖူအယ္လက္ဖက္ရည္ တစ္ခြက္ ေသာက္၍ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ ခံစား

လက္ဖက္ရည္ကုိ အရသာခဲေသာက္အခ်ိန္ ႏုိင္ငံျခားသား (၁၅)ေယာက္သည္ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ဆရာ လုိက္၍ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္၏ အစိမ္းႏွင့္ အက်က္အၾကားမွ ခြဲျခားခ်က္မ်ားကုိ သိရွိနားလည္၍ ဖူအယ္လက္ဖက္ရည္ကုိ အရသာခံေသာက္ၿပီး ေဖ်ာ္၍ အေျခအေန ရႊင္ျမဴးတက္ႂကြ လွပါသည္။

108140

တာဂ်စ္ကစၥတန္လူ Mirkamol သည္ ဖူအယ္လက္ဖက္က်က္ အရသာ ထူးျခားသည္ ေျပာခဲ့သည္။

ဘယ္လာရပ္ႏုိင္ငံမွ လာေသာ Kraskouskaya Aliaksandra သည္ ဤေန႔တြင္ ဖူအယ္လက္ဖက္ရည္ ပထမေသာက္၍ ဤအရသာကုိ ႏွစ္သက္သည္။ သူသည္ ဖူအယ္လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ ပညာ ရရွိၿပီးေနာက္ လက္ဖက္ေျခာက္တစ္ခ်ဳိ႕ ဝယ္ယူ၍ မနက္ပုိင္းတြင္ အက်က္ ေသာက္ၿပီး ညေနပုိင္းတြင္ အစိမ္း ေသာက္မည္ စီမံကိန္းခ်သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံမွ လာေသာ Ovi, Nazim Mohammad သည္ ယခင္က လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ သိပ္နားမလည္ဘူး၊ လက္ဖက္ရည္ တစ္ခြက္ေဖ်ာ္ၿပီးေနာက္ တရုတ္ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ၏ အႏွစ္သာရ ပုိမ်ားစြာ ခံစားသည္။

108141

လႈပ္ရွားမႈတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔သည္ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ရင္း လက္ဖက္ရည္ကုိ အရသာခံေသာက္ရင္း ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ လက္ဖက္ရည္ေသာက္နည္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိခဲ့သည္။

108142

ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔သည္ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” မွီခုိ၍ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသား Tom သည္ ယခင္က ကူမင္းၿမိဳ႕၌ လက္ဖက္ရည္ ပထမအႀကိမ္ ေသာက္ၿပီးေနာက္ လက္ဖက္ရည္ ႀကိဳက္ေသာက္သည္။ အခုတြင္ သူသည္ ေန႔တုိင္း လက္ဖက္ရည္ ေသာက္သံုး၍ သူ၏ ထိခုိက္မႈျဖင့္ အိမ္ခန္းတစ္ခန္းတည္းတြင္ ေနၾကသူလည္း လက္ဖက္ရည္ ႀကိဳက္ေသာက္သည္။

108143

၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ Tom သည္ ပထမအႀကိမ္ ယူနန္လက္ဖက္ေျခာက္ ႏုိင္ငံတကာ လက္ဖက္ကုန္သည္မ်ား ဖုိရမ္ကုိ ပါဝင္ခဲ့သည္၊ ယူနန္လက္ဖက္ေျခာက္၏ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး သတင္းမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ေသာ္လည္း လက္ဖက္ရည္ပြဲသံုးကိရိယာမ်ား သိျမင္ျခင္း၊ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ဤကဲ့သုိ႔ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားျခင္း ပထမဦးဆံုး ျဖစ္သည္။

Tom သည္ ပုိမ်ားေသာ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ဖူအယ္လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္သည္၊ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ ရွိသည့္ တရုတ္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ျဖင့္ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ မ်ားကုိ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာင္းခ်ပ်ံ႕ႏံွ႔မည္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ထုိ႔ျပင္၊ Chowdhury Rahman သည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယူနန္လက္ဖက္ကုန္သည္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္၍ ေဒသခံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းအားျဖင့္ ပုိမ်ားေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ ဖူအယ္လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ႏုိင္ေစသည္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ သူသည္ “ဖူအယ္လက္ဖက္ရည္သည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ဖက္ရည္ထက္ ပုိက်န္းမာသည္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

108144

“ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အဆုိျပဳခ်က္သည္ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဇုန္နယ္ မ်ားမ်ားထူေထာင္ေစ၍ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစလံုး၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပည္ပေစ်းကြက္ ရွာသည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိပါသည္။ မာလီလူ Chieck Omar Greou သည္ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္၏ ျပည္ပေစ်း ေရွ႕အလားအလာ ေကာင္းမြန္သည္ ယူဆသည္၊ ယူနန္လက္ဖက္ကုန္သည္ မ်ားသည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” မွီခုိ၍ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔မည္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ကမၻာႏုိင္ငံအသီးသီးမွ သာယာလွပေသာ ယူနန္သုိ႔အထိ၊ လက္ဖက္ရည္ကုိ အရသာခံေသာက္ျခင္းမွ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ျခင္းသုိ႔အထိ၊ ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔သည္ ဖူအယ္လက္ဖက္ရည္၏ ေမႊးရနံ႔ႏွင့္ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ခံစား၍ ယူနန္ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ အႏွစ္သာရကုိ ေလးနက္စြာ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစား မိသည္။

108145

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္