အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏုိင္ငံ (ဒူဘုိင္း) အေျခစုိက္ ယူနန္ ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္

2019-04-09 20:09 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု (ဒူဘုိင္း) အေျခစုိက္ ယူနန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ကိုယ္စား လွယ္႐ံုးခန္းကုိ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု (ဒူဘုိင္း) စံေတာ္ခ်ိန္ ဧၿပီလ ၇ရက္ေန႔တြင္ ဒူဘုိင္း ဖြင့္လွစ္ၿပီး ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ကိုယ္စား လွယ္႐ံုးခန္းကုိ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း လကဏာကုိ ေဆာင္ေနပါသည္။

ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ကိုယ္စား လွယ္႐ံုးခန္းသည္ ယူနန္ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာလုပ္ငန္းကုိ တက္ႂကြစြာ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီၿပီး ယူနန္ ႏွင့္ ဒူဘုိင္း ဖလွယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တြန္းအားေပးၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ပသုိ႔ တံခါးဖြင့္ျခင္းကုိ ပုိမုိတုိးခ်ဲ႕ၿပီး အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တြန္းအားေပးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ကိုယ္စား လွယ္႐ံုးခန္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရ ႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနတုိ႔ ဆက္ဆံေရးကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး ယူနန္ႏွင့္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု အထူးသျဖင့္ ဒုဘုိင္းတုိ႔ စီးပြြးေရး သူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း၏ အေရးပါေသာ တြတားျဖစ္လာ ယူနန္ႏွင့္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တြန္းအားေပးသည္ကုိ ကူညီပါသည္။

ယူနန္အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ တင္ဒါေခၚယူျခင္း ဆိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ ၇ရက္ေန႔တြင္က်င္းပၿပီး အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု သက္ဆုိင္ေသာ ဌာနႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနသုိ႔ "ယူနန္ထြက္ကုန္ ပစည္း"ႏွင့္ အျခား ယူနန္လုပ္ငန္းကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ စီးပြါးေရး ႏွင့္ သူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ယူနန္ ႏြမ္ခန္ လုပ္ငန္းဌာန၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုအေျခစုိက္ ယူနန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ႏွင့္ တစ္နယ္တည္းသား အသင္း၊ Eastern ေလေၾကာင္းလုိင္း အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု ကုမဏီခြဲ စသည့္ ဌာနမွ အရာရွိသူတုိ႔ ႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာန ကုိယ္စားလွယတုိ႔သည္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ပါ၀င္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္