ခ်န္ေဟာင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကုိ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ၿပီး ကေမၺာဒီးယား ႏွင့္ ထုိင္းကုိ လည္ပတ္

2019-04-09 19:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ခ်န္ေဟာင္သည္ မတ္လ ၂၅ရက္ေန႔မွ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ယူနန္ျပည္နယ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကုိ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ၿပီး ကေမာဒီးယား ႏွင့္ ထုိင္းကုိ လည္ပတ္ ခဲ့ပါသည္။ ခ်န္ေဟာင္သည္ မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ကေမာဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ သံတမန္ေရးရာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရာ ဌာနအမတ္ ဘုလွစုိးခြန္းကုိ ေတြ႕ဆံုပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကေမာဒီးယားႏွင့္ အဘက္ဘက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ နက္႐ႈိင္းခ်င္ၿပီး တရုတ္- ကေမာဒီးယား မဟာဗ်ဴဟာ အဓိပာယ္ရွိေသာ ကံအက်ဳိးတူအဖြဲ႕ အတြက္ ကူညီပါသည္ဟု ခ်န္ေဟာင္ ေျပာျပပါသည္။ တရုတ္- ကေမာဒီးယားသည္ ျမင့္မားေသာ အျပန္အလွန္ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္မႈ ရွိ ပုိမ်ားသည့္ ယူနန္ လုပ္ငန္းဌာနသည္ ကေမာဒီးယားသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွလာသည္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ နက္႐ႈိင္းၿပီး တရုတ္- ကေမာဒီးယား ေပါင္းစံု မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေဖာ္ဆက္ဆံေရးကုိ ျပသႏုိင္ပါသည္ဟု ဟြန္ဆန္း ေျပာျပပါသည္။ တရုတ္၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိတက္မႈသည္ ကေမာဒီးယား ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံႏွင့္ေနရာအတြက္ အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈ ရွိၿပီး တရုတ္- ကေမာဒီးယား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိ ခင္မင္ႏုိင္သည္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ လည္ပတ္ရာတြင္ ခ်န္ေဟာင္သည္ ထုိင္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်န္သြန္းဖားမာဝိန္းႏုိင္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေစ်းႏွစ္ခု ဆက္စပ္သည့္ ေနရာ တည္ရွိၿပီး ေနရာ၊ သယံဇာတပစည္း၊ တံခါးဖြင့္ျခင္း အားသာမႈ ရွိ လန္မဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ တရုတ္-အင္ဒုိခ်ဳိင္းနား စီးပြါးေရး စႀကႍလမ္း၊ တရုတ္-လာအုိ-ထုိင္း ရထားလမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တုိ႔အားျဖင့္ ယူနန္မွၿမိဳ႕ႏွင့္ ထုိင္ႏုိင္ငံအေရွ႕ဘက္ စီးပြါးေရး စႀကႍလမ္း ဆက္စပ္မႈကုိ တြန္းအား ယူနန္-ထုိင္း စီးပြါးေရး ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရည္အခ်င္းကုိ တုိးျမႇင့္သည္ဟု ခ်န္ေဟာင္ ေျပာျပပါသည္။ ခ်န္ေဟာင္သည္ ထုိင္ႏုိင္ငံ လုပ္ငန္းဌာနကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ယႏွစ္ ဇြန္လ ကူမင္းတြင္ က်င္းပမည့္ "၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ ကုန္ပစည္း ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ရင္းႏွိးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေဆြးေႏြးပြဲ"ကုိ ပါ၀င္လာပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ တုိင္းႏုိင္ငံ အေရွ႕ဘက္ စီးပြါးေရး စႀကႍလမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း အေျခအေနကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ ေလ့လာပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္