ဟံုဟယ္ ဟာနီသမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ ျပတုိက္သည္ ဖြင့္လွစ္၍ အႏွစ္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေသာ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးေရး ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပသ

2019-04-02 17:06 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

99844

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) သံုးႏွစ္ကုန္က်ၿပီး တည္ေဆာက္သည့္ ဟာနီသမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ ျပတုိက္ (ဟံုဟယ္ ဟာနီ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ ကမၻာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ ျပသေရးစင္တာ) သည္ မတ္လ ၃၀ရက္ေန႔ ညေန ၃း၀၀ တြင္ တရားဝင္ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။ ဤျပတုိက္သည္ ကမၻာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျဖစ္ေသာ ဟံုဟယ္ ဟာနီ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္၏ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေသာ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးေရး ယဥ္ေက်းမႈကုိ စုစည္း ျပသသည္။

99845

ဟာနီသမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ ျပတုိက္သည္ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားျပားေသာ ဟာနီၿမိဳ႕နယ္၌ တည္ရွိေန၍ ယြန္ယန္ခရုိင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ (၄၅)ကီလုိမီတာ ကြာေဝးသည္။ အက်ယ္အဝန္း (၄၇၈၆.၁၄)စတုရန္းမီတာ ရွိ၍ အေဆာက္အအံု၏ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ (၇၈၆၀)ရွိ၍ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေငြ အယြမ္(၁၇၄၆၇)ေသာင္း ရွိ၍ ယြန္ယန္ၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေရာေႏွာေပါင္းစပ္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ စံျပ ျဖစ္ပါသည္။

99846

ျပတုိက္ထဲတြင္ ပထမထပ္၊ ဒုတိယထပ္သည္ ဟံုဟယ္ ဟာနီ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ ကမၻာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္၏ မလႈပ္မရွား အေနအထား ျပသရာေနရာ ျဖစ္၍ တတိယထပ္သည္ ဟာနီဟာပါ လက္ဆင့္ကမ္း ျပသရာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဟာနီဟာပါ၏ အနက္အဓိပၸာယ္သည္ ဟာနီလူမ်ဳိး၏ ေရွးေဟာင္းေတးသီခ်င္း ျဖစ္၍ ဟာနီလူမ်ဳိး၏ ဘဝထဲမွ နာမည္ေက်ာ္ေသာ၊ ထိခုိက္မႈက်ယ္ဝန္းေသာ ေဒသခံသီခ်င္း ျဖစ္၍ ဟာနီလူမ်ဳိး၏ ေတာသီခ်င္း၊ အခ်စ္သီခ်င္း၊ ကေလးသီခ်င္း စသည့္ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ခြဲျခားပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ဒုတိယအသုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စာရင္းထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းသည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ မတ္လ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

99847

ဟာနီသမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ ျပတုိက္ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသား ၿပီးေနာက္ ကမၻာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပသေရးစင္တာ၊ ဟံုဟယ္ ဟာနီ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ စီမံခန႔္ခြဲေရး စင္တာ၊ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး စင္တာႏွင့္ အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းေရးစင္တာ ျဖစ္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ(၄)မ်ဳိး ရွိပါသည္။

99849

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္