ယူနန္ ႏုိင္ငံတကာျပည္သူလူထုအၾကား အဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားျခင္းအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာေစတီသုိ႔ တီဗီကုိေပးလုႈ

2019-03-25 10:16 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကတည္းက ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံတကာျပည္သူလူထုအၾကား အဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားျခင္းအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ့ ေစတီ(၂၃၄)ခုသုိ႔ တီဗီ ႏွင့္ တပ္ဆင္ပစည္းမ်ားကုိ ေပးလုႈၿပီး ၿဂိဳဟ္တု ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဝယ္ေပး ရန္ကုန္က ဘုန္းႀကီး ႏွင့္ ကေလး အေယာက္ (၁.)သိန္းတုိ႔သည္ အက်ဳိးရရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းသည္ လူ႔ေလာက အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ရရွိၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပညသူတုိ႔ ရုိးရာ ခင္မင္သည့္ ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးကုိ နက္႐ႈိင္း ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံတကာျပည္သူလူထုအၾကား အဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားျခင္းအဖြဲ႕ကုိ ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အနည္းခ်က္ကုိ ဂရုစုိက္ျခင္း ဖလွယ္ျခင္းကုိ တြန္းအားေပးျခင္းဟု ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထုအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံတကာျပည္သူလူထုအၾကား အဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားျခင္းအဖြဲ႕သည္ သူေတသနျခင္းအားျဖင့္ လုပင္န္း ေဒသ ႏွင့္ နယ္ပယ္ကုိ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း ဆံုးျဖတ္ ရန္ကုန္တြင္ "ေစတီတစ္ခု တီဗီတစ္ခု"လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

"ေစတီတစ္ခု တီဗီတစ္ခု"လုပ္ငန္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံတကာျပည္သူလူထုအၾကား အဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားျခင္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ ျမန္မာ့ ေစတႊၽီင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ပထမလုပ္ငန္း ျဖစ္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံတကာျပည္သူလူထုအၾကား အဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားျခင္းအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာကုိ ကူညီသည့္ နယ္ပယ္သစ္ကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရရွိႏုိင္ရန္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံတကာျပည္သူလူထုအၾကား အဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားျခင္းအဖြဲ႕သည္ ေဒသခံ လူထုေကာင္းစားေရး လက္ေတြ႕မႈဘက္တြင္ ကြၽမ္းက်င္သူ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။

"တရုတ္မိတ္ေဆြ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။" "ယူနန္မိတ္ေဆြ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။" ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံတကာျပည္သူလူထုအၾကား အဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားျခင္းအဖြဲ႕က "ေစတီတစ္ခု တီဗီတစ္ခု"လုပ္ငန္း တာဝန္ရွိသူတုိ႔ႏွင့္ ဝန္ထမ္းတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တစ္ဖန္ ျပန္လည္သြားေရာက္ အလည္အပတ္ျပေသာအခါတြင္ သုိ႔ အေျပာစကားကုိ ခဏခဏ နားေထာင္ႏုိင္ပါသည္။ ရန္ကုန္တုိင္း သာသနာေရး ဌာနမွ ဌာနမုႈး ဦးသိန္းမုိးသည္ "ေစတီတစ္ခု တီဗီတစ္ခု"လုပ္ငန္းကုိခွီးျမႇင့္ပါသည္။ ကေလးတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္၊ ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး၏ အနာဂတ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ "ေစတီတစ္ခု တီဗီတစ္ခု"လုပ္ငန္းသည္ ကေလးတုိ႔၏ ပညာသင္ၾကားသည့္ အခါအခြင့္ကုိ တုိးျမႇင့္ သူတုိ႔ ႀကီးျပင္းလာေစရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အဓိပာယ္ ရွၿပီး တရုတ္၊ ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခခံျပဳပါသည္ဟု ဦးသိန္းမုိး ေျပာျပပါသည္။

"ေစတီတစ္ခု တီဗီတစ္ခု"လုပ္ငန္းကုိ အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာ့ မီဒီဒီယာတုိ႔ ဂရုစုိက္လာၿပီး သတင္းစာမီဒီယာ၊ လူမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး မီဒီယာ စသည္တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းကုိ ျဖန႔္ပြား ျပည္သူျပည္သားအၾကားတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ တံု႔ျပန္မႈကုိ ရရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူျပညသားတုိ႔သည္ ဤလုပ္ငန္းကုိ ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံတကာျပည္သူလူထုအၾကား အဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားျခင္းအဖြဲ႕ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး လုပ္ငန္းသည္ အျခားေဒသမ်ားကုိ အက်ဳိးရွရီေစႏုိင္ျခင္း၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္တို႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားလာႏုိင္ပါသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ကတည္းက ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံတကာျပည္သူလူထုအၾကား အဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားျခင္းအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမႈေကာင္းစားေရး လုပ္ငန္း(၉)ခု ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေက်းရြာလမ္း တည္ေဆာက္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေက်းရြာဘသဝကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေရး စသည့္ဘက္ကုိ ပါ၀င္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံတကာျပည္သူလူထုအၾကား အဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားျခင္းအဖြဲ႕သည္ အဘက္ဘက္ႏွင့္ ဖလွယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး မတူသည့္ လုပ္ငန္း၏ ထူးျခားခ်က္ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားမႈကုိ စဥ္းစား ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးကုိ နက္႐ႈိင္းျခင္း၊ ျမန္မာ စီးပြါးေရး လူမႈေရးတုိးတက္မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္