လန္မဲျမစ္ဝွမ္း စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ေရး Think tank ဖုိရမ္ကုိ က်င္းပ

2019-03-25 10:10 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  လန္မဲျမစ္ဝွမ္း စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ေရး Think tank ဖုိရမ္ကုိ မတ္လ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

" လန္မဲျမစ္ဝွမ္း စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ေရး " ေခါင္းစဥ္ ဝုိင္းၿပီး "စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈဇုန္ စာေတြ႕ ႏွင့္ လက္ေတြ႕" " လန္မဲျမစ္ဝွမ္း စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ေရး စိတ္ကူးျခင္း ႏွင့္ နည္းလမ္း" " လန္မဲျမစ္ဝွမ္း စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈဇုန္ ႏွင့္ စီးပြါးေရး စႀကႍလမ္း တည္ေထာင္မႈ ဆက္ဆံေရး" "လန္မဲျမစ္ဝွမ္း စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈဇုန္ ႏွင့္ ယန္ဇီျမစ္ စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈဇုန္ အခြင့္ ရယူျခင္း ဆက္စပ္ျခင္းကုိ တြန္းအားမႈ" "အေနာက္ေတာင္ဘက္ေဒသ လန္မဲျစ္ဝွမ္း စီးပြါးေရးဇုန္ တည္ေထာင္မႈကုိ ပါ၀င္ျခင္း" ေဆြးေႏြးရန္အေၾကာင္း(၅)ခုကုိ စီစဥ္ ပညာရွင္တုိ႔ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးပါသည္။

ယူနန္၊ ကြိန႔္က်ဴး၊ ဆစ္ဆြမ္း၊ ဆြမ္ခ်ိန႔္၊ ကြန္ယွီး စသည့္ ျပည္နယ္ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ၿမိဳ႕မွ သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ထမ္းဌာန၊ Think tankလုပ္ငန္းဌာနက ပညာရွင္ အေယာက္(၆၀)ေက်ာ္သည္ ဖုိရမ္းကုိ ပါ၀င္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္