လန္ဆန္းျမစ္-မဲေခါင္းျမစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စားပြဲဝုိင္းကုိ က်င္းပ

2019-03-25 10:09 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ၂၀၁၉ခုႏွစ္ "လန္မဲ အပပတ္" ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ လန္ဆန္းျမစ္-မဲေခါင္းျမစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စားပြဲဝုိင္း " လန္ဆန္းျမစ္-မဲေခါင္းျမစ္ မဟယဗ်ဴဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိေရာက္မႈ အကဲျပတ္ျခင္း ႏွင့္ ေပၚလစီ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္"ကုိ မတ္လ ၂၀ရက္ေန႔ ကေန ၂၂ရက္ေန႔ အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပရာတြင္ အဘက္ဘက္သည္ လန္မဲျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အစိမ္းေရာင္ စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈဇုန္ ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိေရာက္မႈ အကဲျပတ္ျခင္း ဝုိင္းၿပီး နက္႐ႈိင္းစြာ ဖလွယ္ပါသည္။

လန္မဲမွ ႏုိင္ငံအသီးသီးသည္ ေအာက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီး လန္ဆန္ျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာျဖင့္ ၫႊန္ၾကားၿပီး ေသခ်ာေသာ လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပဳလုပျခင္း၊ "အစိမ္းေရာင္ လန္မဲ စီမံကိန္း"ကုိ အတူတူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ေပၚလစီ ေဆြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပတ္းဝန္းက်င္ ျပဳျပင္ျခင္း အစြမ္း တည္ေထာင္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ပူေပါင္း ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ စံျပ လုပ္ငန္းအားျဖင့္ တိက်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တြန္းအားေပးျခင္း၊ လန္မဲ ပတ္ဝန္းက်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကြန္ရက္ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး လန္မဲ ပတ္ဝန္းက်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းႏွင့္ အောကာင္းကုိ ႂကြယ္၀ေစ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လုပ္ငန္း၏ ဖန္သီးခ်က္ ႏွင့္ ဆက္လက္စြာတုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးပါသည္။ လန္ဆန္းျမစ္- မဲေခါင္ျမစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ တံတားအက်ဳိး ဆက္လက္ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး လန္မဲ ႏုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔ သည္ ဇီဝလကၡဏာ သီးစားေပးျခင္း၊ အစီမ္းေရာင္ တုိးတက္သည့္ လန္မဲျမစ္ဝွမ္း စီးပြါးေရးဇုန္ကုိ အတူတူ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ တြန္းအားေပးပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္