နဝမအႀကိမ္ တရုတ္တလီ ေဝ့စန္းသေရစာပြဲကုိ မတ္လ ၁၂ရက္ေန႔ စတင္က်င္းပမည္

2019-03-11 15:48 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

81002

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ ယီလူမ်ဳိး ဘုိးဘြားပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ၊ နဝမအႀကိမ္ တရုတ္တလီ ေဝ့စန္းသေရစာပြဲကုိ မတ္လ ၁၂ရက္ေန႔မွ ၁၈ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ နာမည္ေက်ာ္ေသာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္ ေဝစန္း၌ က်င္းပမည္။ ေဝ့စန္းနယ္ခံ ထူးျခားေသာ သေရစာ အမ်ဳိး(၁၀၀)ခန႔္ အျပင္ အေကာင္းစား သေရစာေရာင္းလမ္းကုိ တင္ျပ၍ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ သစ္လြင္ေသာ ခံစားမႈကုိ ပါလာမည္။

ဤႏွစ္ သေရစာပြဲသည္ ဆုိင္(၂၂)ခန္းကုိ အဓိကက်င္းပရာေနရာ ေဝ့စန္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္၍ ေဝ့စန္းေဒသခံ ထူးျခားခ်က္ရွိၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ သေရစာပဲြတြင္ ဆုရခဲ့သည့္ အႀကိဳက္ခံဆံုးေသာ နာမည္ေက်ာ္ထူးျခားသည့္ သေရစာ(၂၂)မ်ဳိးကုိ မိတ္ေခၚ ပါဝင္လာမည္။ သေရစာပြဲၿပီးေနာက္ ခရီးသည္မ်ားသည္ အေကာင္းစား သေရစာေရာင္းလမ္း၌ ေဝ့စန္းသေရစာမ်ားကုိ စားႏုိင္မည္

နန္ေက်ာက္က်န္းမာေရး ထမင္းစားပြဲကုိ လူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ အတူတူစားၾက

သေရစာေရာက္တုိင္း နန္ေက်ာက္က်န္းမာေရး ထမင္းစားပြဲသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား ႀကိဳက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ နန္ေက်ာက္က်န္းမာေရး ထမင္းစားပြဲ၏ ဟင္းလ်ာ၏ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျဖင္း၊ ထမင္စားစားပြဲႏွင့္ ထုိင္ခံုမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္း၊ ပန္းကန္ျပားမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ျခင္းစလံုးသည္ ထူထပ္ေသာ ေဝ့စန္းထူးျခားခ်က္ကုိ ထင္ဟပ္ျပပါသည္။

မီတာ(၅၀၀)ရွိေသာ ေရွးေဟာင္းလမ္းေပၚတြင္ စားပြဲအလံုး(၂၀၀)ေက်ာ္သည္ ခင္းထားၿပီး ေရာင္စံု ေကာက္ရုိးတံုးမ်ားကုိ စားပြဲႏွစ္ဘက္တြင္ ဝုိင္းထားပါသည္။ စားပြဲတစ္လံုးေပၚတြင္ သဘာဝဟင္းလ်ာ (၁၅)မ်ဳိးထား၍ လူအေယာက္(၁၄၀၀)သည္ အတူတူ စားႏုိင္ပါသည္။ စတင္မစားမီ ႏွဲမႈတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ား ႀကိဳဆုိျခင္း၊ ယီလူမ်ဳိး ေတာဘြဲ႕ျဖင့္ ရုိေသစြာ အရက္တုိက္ျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။

နန္ေက်ာက္က်န္းမာေရး ထမင္းစားပြဲ၏ အစားအစာ စလံုးသည္ သက္သတ္လြတ္အစာ ျဖစ္၍ ေဝ့စန္းေဒသခံ သဘာဝ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ သစ္သီးသစ္ႏံွမ်ား၊ ေတာမႈိမ်ား၊ တုိဟူးမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္၍ စားဖုိမႉးသည္ ေသခ်ာေစ့ငုစြာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္လာပါသည္။ ဟင္းလ်ာမ်ား၏ အေရာင္ေတာက္ပၿပီး အရသာေကာင္းၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္၍ ခရီးသည္မ်ား ႀကိဳက္ခံပါသည္။ နန္ေက်ာက္ က်န္းမာေရး ထမင္းစားပြဲသည္ ေဝ့စန္း၏ သဘာဝ႐ႈခင္းႏွင့္ သမုိင္းဝင္ေနရာကုိ ေပါင္းစပ္၍ ေဝ့စန္း၏ အစားအစာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးထူးျခားခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္စံုစြာ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ သေရစာပဲြ က်င္းပရာတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုပါသည္။ ထူးျခားေသာ သေရစာမ်ား ျမည္းၾကည့္ သည့္အျပင္ မ်ားျပားႂကြယ္ဝေသာ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲ၊ တံုးလ်န္ဟြားေရွးေဟာင္းေက်းရြာ၊ ယီလူမ်ဳိးႏွင့္ ဟန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ လက္ေရးလက္သား ျပပြဲ စသည္တုိ႔ကုိလည္း လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ပါသည္။

81003

(၉)ႏွစ္ အဆက္မျပတ္ က်င္းပ၍ သေရစာပြဲ၏ ထိခုိက္မႈသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖံုးလႊမ္းထား

ေဝ့စန္းသေရစာပြဲကုိ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပၿပီးေနာက္ (၉)ႀကိမ္ အဆက္မျပတ္ က်င္းပခဲ့ပါၿပီ။ (၉)ႏွစ္တြင္ ေဝ့စန္းသည္ ေဒသခံ နက္႐ႈိင္းေသာ သေရစာႏွင့္ အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ မွီခုိ၍ သေရစာပြဲ ေကာင္းမြန္စြာ က်င္းပၿပီး အဆန္ထြင္ ေဆာင္ရြက္၍ ေဒသခံ သေရစာ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားကုိ ျပသသည့္အျပင္ တျခားေနရာမွ အစားအစာမ်ားကုိ သြင္းယူလာ၍ သေရစာပြဲ၏ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မ်ားမ်ား ႂကြယ္ဝေစပါသည္။

ဤႏွစ္ ပါဝင္သည့္ သေရစာမ်ားသည္ ေဝ့စန္းေဒသခံ သေရစာမ်ား၊ တလီဘုိင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕(၁၁)ခု၏ သေရစာမ်ား အျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္ အစားအေသာက္ အသင္းသည္ တျခား ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ခြဲ (၁၅)ခု၏ သေရစာမ်ား ပါဝင္လာရန္ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ပါသည္၊ ယူနန္စစ္ေပၚ ခရီးသြားလာေရး ကုမၸဏီတစ္ခု၏ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား ပုိင္ဆုိင္မႈျဖင့္ ၎ကုမၸဏီကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အုပ္စု လိမိတက္ ကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံျခား သေရစာ (၁၀)မ်ဳိး ပါဝင္လာရန္ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ပါသည္။ ေဝ့စန္း သေရစာပြဲသည္ ေဒသခံ သေရစာယဥ္ေက်းမႈကုိ ျဖန႔္ျဖဴးသည့္ ပြဲတစ္ခုမွ ထိခုိက္မႈသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖံုးလႊမ္းေသာ သေရစာပြဲ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္လာေနပါသည္။

ဤအႀကိမ္ သေရစာပြဲတြင္ သေရစာအမ်ဳိးတစ္ရာခန႔္ ျပသ၍ ဆန္မုန႔္၊ မုန႔္လံုးေရေပၚ၊ အရသာခ်ဳိေသာ အစားအစာ၊ မုန႔္၊ သၾကား စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္၍ အလြန္ျပည့္စံု ပါသည္။

တသီတတန္းႀကီး (၂၄)ခုႏွင့္ အမ်ဳိး(၁)ရာခန႔္၊ သေရစာ၏ ဇာတိဂုဏ္ႏွင့္ျဒပ္ ကုိက္ညီ

ေဝ့ဆန္း အစားအေသာက္သည္ နန္ေက်ာက္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမစ္ဝါျမစ္အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အေၾကပုိင္းေဒသ ယဥ္ေက်းမႈ၊ Tea-horse Ancient Road ယဥ္ေက်းမႈကုိ အျပည့္အစံု သိမ္းသြင္းေပါင္းစပ္၍ ထူးျခားခ်က္ ရွိသာ ေဒသခံ အစားေသာက္ အေျခအေနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျဖစ္ာပါသည္။ သေရစာနတ္ျပည္၊ နန္ေက်ာက္ အစားအစာ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးလ်က္ရွိသည္။ ခရုိင္တစ္ခုလံုးတြင္ သေရစာ တသီတတန္းႀကီး (၂၄)ခု၊ အမ်ဳိး(၁)ရာခန႔္ ရွိပါသည္။ ေဝ့စန္း ျပတုိက္ထဲမွ သုိေလွာင္ေသာ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း အခု(၃)ေထာင္ေက်ာ္ထဲတြင္ ပန္းကန္ျပား အခု(၁၀၀)ေက်ာ္ ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္