ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ အဆက္မျပတ္ ေလးနက္လာ

2019-03-01 18:06 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္း၊ တရုတ္ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ကြင္းဖြင့္သည္ ႏွင့္အမွ် ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တရုတ္ေပါက္ေဖာ္မ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္ေန႔ကုိ အတူတူ ေထာပနာျပဳ၍ တရုတ္ေႏြဦးပြဲေတာ္ေန႔ကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ႀကိဳဆုိ ခဲ့ပါသည္။

အရင္တုန္းက ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ ခ်စ္ၾကည္မႈသည္ နက္နဲရွည္ၾကာပါသည္။ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်င္ တရုတ္ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးသစ္ ပါလာမည္။ ၎အနက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္းဆက္စပ္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ေပါက္ေဖာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ အပူဒီဂရီသည္ အဆက္မျပတ္ တုိးတက္လာ ေနပါသည္။ ယူနန္ ျမန္မာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ ေတာင္ေတြ႕ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ ေရေတြ႕ တံတားထုိးျခင္း၊ အသြားအလာ ပုိမုိလြယ္ကူ ေစပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္ေစ၍ ပုိမ်ားေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား အက်ဳိးရရွိ ေစပါသည္။ လူမႈေရး ဖလွယ္ရန္ တြန္းအားေပး၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္သည္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ပါသည္။

အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဆက္စပ္၍ အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံျခင္း

တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ပါသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရ တရုတ္ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ နားလည္းမႈစာခြၽန္လႊာ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ပထမအခု တရားဝင္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ အႀကီးစား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ တရုတ္ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ၏ အေနာက္ပုိင္းအဖ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာတရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ဥေရာပတုိက္၊ အာဖရိကတုိက္၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသႏွင့္ ကုန္စည္ တင္သြင္းတင္ပုိ႔သည့္ အေရးႀကီးေသာ ဆက္သြယ္ရာေနရာ ေနာက္ေနာင္ ျဖစ္လာမည္။ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းသည္ ယူနန္အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ပင္လယ္သုိ႔ လက္တြဲ မ်က္ႏွာျပဳ၍ ရြက္တုိက္ၿပီး ခရီးစထြက္ေသာ သစ္လြင္ေသာ အစျပဳရာေနရာကုိ သရုပ္ေဆာင္ ထားပါသည္။ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးတက္ေစႏုိင္၍ သယ္ယူပုိေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစ၍ တရုတ္ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍအတြက္ အက်ဳိးရွိမည္ ဟု ျမန္မာစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္က ေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ျမန္မာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ဖလွယ္ျခင္းလုိအပ္ခ်က္ တုိးတက္လာသည္ ႏွင့္အမွ် အေျခခံ အေဆာက္အအံုအတြက္ သစ္လြင္ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယူနန္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျခင္းသည္ အဆက္မျပတ္ ေလးနက္လာ၍ တရုတ္ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အားေကာင္းေသာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ျပည္သူ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုိလားေတာင့္တမႈသည္ အျမစ္တြယ္ၿပီး ပန္းပြင့္ဖူး ေစပါသည္။

တရုတ္ျမန္မာ မူဆယ္- မႏၲေလး ရထားလမ္း စီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ေျခ ေလ့လာရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ျမန္မာ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ မူဆယ္- မႏၲေလး ရထားလမ္းသည္ ေစာေစာပုိင္းက လက္ေတြ႕စစ္ေဆးတုိင္းတြာ အခ်ိန္ကာလထဲသုိ႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ဦးပုိင္း စတင္ ဝင္ေရာက္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ တရုတ္ျမန္မာ ရထားလမ္း၏ ျပည္တြင္း လမ္းေထာက္သည္လည္း လ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ ေနပါသည္။ တလီ- ေရႊလီ ရထားလမ္း တစ္ခုလံုး၏ အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံကိန္းအျဖစ္ ႏုက်န္းတံတားသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔ ရက္ခ်ိန္အတုိင္း တည္ေဆာက္ၿပီးသား ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျမန္မာ သစ္သီးဝလံ ကုန္သည္မ်ားသည္ တရုတ္ျမန္မာ ရထားလမ္း လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ သစ္လြင္ေသာ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေနပါၿပီ။

စီးပြားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ တန္းတူရည္တူ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရရွိေစျခင္း

ေန႔တုိင္းနံနက္ခင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ တရုတ္ အႀကီးဆံုး ကုန္းေၾကာင္းဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေသာ ေရႊလီဆိပ္ကမ္းသည္ တရုတ္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိ လ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္သည္မ်ားသည္ ဟန္စကား၊ ျမန္မာစကား၊ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ ေျပာဆုိ၍ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း အေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္ စည္ကားပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေရႊလီဆိပ္ကမ္း၏ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ပမာဏ အယြမ္ (၆၉.၇၇)ဘီလ်ံ ရွိ၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အလားတူကာလထက္ ၆၆.၇ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးပြားလာ ခဲ့ပါသည္။ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား အရင္းအႏွီးျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားစလံုး၏ ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏသည္ တုိးပြားလာ ခဲ့ပါသည္။ ေရႊလီဆိပ္ကမ္းတြင္ လက္ေတြ႕ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ကိန္းဂဏန္း ရွိေသာ လုပ္ငန္း(၂၃၅၉)ခု ရွိ၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ထက္ (၁၂၆၅)ခု တုိးလာ ခဲ့ပါသည္။

အျပန္အလွန္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးသည္ ရင္းႏွီး၍ ကုန္သြယ္ေရးနည္းလမ္းသည္ အဆက္မျပတ္ တုိးခ်ဲ႕ေစပါသည္။ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔သည္ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ရက္ေန႔ တရားဝင္ ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့ပါသည္။ အခုတေလာ၊ ေရႊလီ- မူဆယ္ နယ္စပ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္ကုိ တည္ေဆာက္ ေနပါသည္။ ဆယ္ေကာက္ နယ္ျဖတ္ E-Business ထူးျခားခ်က္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ျမန္မာ မူဆယ္ ဗဟုိခ်က္မ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း၊ ႏုိင္ငံျခား စက္မႈလုပ္ငန္းဇုန္နယ္ျဖင့္ အေျခခံျဖစ္ေသာ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ႏံု႔ေတာင္- ပါေမာ္၊ မူဆယ္- မႏၲေလး ထပ္မံမြမ္းမံသည့္ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ေရးသည္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ပါၿပီ။ နယ္စပ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ၿပီးသား ၿပီးေနာက္ စက္မႈလုပ္ငန္းဇုန္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အေခ်ာကုိင္ေရးဇုန္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဇုန္ စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္မည္။

ေရႊလီၿမိဳ႕ ႏံု႔ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ပုိက္လုိင္း ေရႊလီ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိ႔ ဌာနသည္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္းႏွင့္ (၂.၅)ကီလုိမီတာ ကြာေဝးသည္၊ တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္တံတုိင္းတံခါး ပထမဌာနအခု ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊလီ အေကာက္ေတာ္ဌာန စာရင္းေကာက္ျခင္း အရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေရႊလီဆိပ္ကမ္း တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း၏ သာမန္ ကုန္သြယ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ သြင္းယူျခင္း ပမာဏသည္ အယြမ္ (၃၆.၂၇)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။ ပုိက္လုိင္းျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္သည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သည္ ယူနန္၊ ေကြ႕က်ဴး၊ ကြန္ရွီး စသည့္ ျပည္နယ္ (ျပည္နယ္ခြဲ)ကုိ ေထာက္ပံ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ဤစီမံကိန္း စတင္ေဆာင္ရြက္ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေရနံႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လူခြၽန္မ်ားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္၍ ေဒသခံ ပညာေရး၊ ကုသေရး၊ ေရေပးေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ တြန္းအားေပး၍ ေဒသခံတစ္သန္းေက်ာ္သည္ အက်ဳိးရေစသည္။

တရုတ္ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ၏ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ယူနန္ႏွင့္ ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ပုိ၍ ေကာင္းလာေစသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ယူနန္ႏွင့္ နယ္ျဖတ္ တရုတ္ယြမ္ေငြျဖင့္ ရွင္းတမ္းသည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသ (၆၃)ခုထဲမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရွင္းတမ္းပမာဏ အႀကီးဆံုးသည္ ျဖစ္ပါသည္၊ ဤပမာဏသည္ အယြမ္(၂၀)ဘီလ်ံရွိ၍ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၃၅.၃၁ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။ တရုတ္ယြမ္ေငြျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းရန္၊ တုိက္ရုိက္ေငြစကၠဴလဲရန္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ကုိ ခြင့္ျပဳပါသည္ ဟု ျမန္မာဗဟုိဘဏ္သည္ ဤႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္၊ ထုိ႔ေနာက္ ယူနန္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ အၾကားမွ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွေရး ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပုိမုိ လြယ္ကူလာမည္။

လူမႈေရးဖလွယ္၍ ခ်စ္ေမတၲာကူးယွက္ၿပီး တစ္စိတ္တည္းတစ္ဝမ္းတည္း ရွိၾကျခင္း

“တရုတ္-ျမန္မာ သံေယာဇဥ္၊ တစ္မိသားစုလံုး ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္” ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ဇန္နဝါရီလ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာမိန္းကေလး ရတနာခ်င္းသည္ အေဖာ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ ဝမ္းတြင္းပါ ႏွလံုးေရာဂါရွိသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ယူနန႔္ ဆရာဝန္မ်ား၏ ကုသခံခဲ့သည့္ ထံုးစီကုိ ေျပာဆုိ၍ ပရိသတ္မ်ားသည္ စိတ္ထိခုိက္ိမိ ေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ တရုတ္ ကရုဏာပရဟိတ အသင္းခ်ဳပ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ကရုဏာပရဟိတ အသင္းခ်ဳပ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ဖုဝုိက္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါေဆးရံု တုိ႔သည္ ပူးဆြဲဖြဲ႕စည္းသည့္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု- ေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ေမတၲာ” ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ ဝမ္းတြင္းပါ ႏွလံုးေရာဂါရွိသည့္ ကေလးမ်ား ကယ္တင္ေထာက္ကူျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ရတနာခ်င္း ပါဝင္သည့္ ျမန္မာ့ဖ်ားနာသူ မ်ားသည္ တရုတ္သုိ႔ အခမဲ့ကုသခံရန္ ကူညီ၍ သူတုိ႔အတြက္ သစ္သြင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေပးခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ တရုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္- ျမန္မာ စစ္ကုိင္းတုိင္း “အလင္းရ ခရီးစင္” လႈပ္ရွားမႈ ဖြင့္လွစ္ေရး အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔ ျမန္မာ စစ္ကုိင္းတုိင္း၌ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ အခုအထိ၊ ယူနန္ေဆးတပ္ဖြဲ႕သည္ မ်က္စိအတြင္းတိမ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ဖ်ားနာသူ အေယာက္(၁၈၀၀)ေက်ာ္ အတြက္ ေအာင္ျမင္စြာ ကုသ၍ သူတုိ႔အတြက္ အလင္းပါလာပါၿပီ။

တရုတ္-ျမန္မာ အဆန္းထြင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ တယ္ဟံု တုိင္လူမ်ဳိး က်င္ေဖာ္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ၌ က်င္းပ၍ တရုတ္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အဖြဲ႕(၄၀)ကုိ ဆြဲေဆာင္လာ ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ တရုတ္-ျမန္မာ ဉာဏ္ႀကီးရွင္မ်ားအဖြဲ႕ ထိပ္သီးဖုိရမ္ကုိလည္း ဤႏွစ္ ေမလတြင္ တယ္ဟံုမန္စီၿမိဳ႕၌ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပညာရွင္မ်ားသည္ တရုတ္ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ တည္ေဆာက္ေရးထဲမွ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး၊ တစ္ေလွ်ာက္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ဆင္းရဲသူမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမႈ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္း အျဖစ္၊ ယူနန္ ေန႔စဥ္သတင္းလုပ္ငန္း ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္သည့္ တရုတ္- ျမန္မာ မီဒီယာမ်ား တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ေႏြဦးပြဲေတာ္ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ေမတၲာ ေျပာဆုိျခင္းပဲြကုိ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ အဓိက မီဒီယာ(၁၇)ခု၏ တာဝန္ခံမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ားသည္ တရုတ္လက္ဖက္ရည္ကုိ ေသာက္ျခင္း၊ တရုတ္- ျမန္မာ ခ်စ္ေမတၲာကုိ ေျပာဆုိျခင္း၊ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မီဒီယာမ်ား၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အခ်ိန္အခါကုိ ျပန္ေတြး၍ တရုတ္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ေနာက္ေနာင္ ျဖန႔္ျဖဴးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၾကံ့ခုိင္ေစသည္။

ကလမ္း၊ တံတားျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမွ စြမ္းအင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အထိ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ ဖလွယ္ျခင္းမွ ေပါက္ေဖာ္ လက္တြဲျခင္းအထိ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ခ်စ္ၾကည္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ မိတ္ေဆြ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အေဖာ္ ျဖစ္ေသာ ႀကီးမားေလးနက္ေသာ ခ်စ္ေမတၲာကုိ ေပၚလြင္၍ ေပါက္ေဖာ္မ်ား လုိလားေတာင့္တမႈ အတူတူ ရွာေဖြၿပီး လုိလားေတာင့္တမႈဖတ္ေသာ ေကာင္းမြန္လွပေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ဝန္တင္ထားပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္