တရုတ္ယြမ္ေငြသည္ ျမန္မာ့ တရား၀င္ ေငြေပးေခ်မႈေငြေၾကား ျဖစ္လာၿပီး ယူနန္-ျမန္မာ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိလြယ္ကူ

2019-02-13 14:31 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) တရုတ္ယြမ္ေငြသည္ ျမန္မာ့ တရား၀င္ ေငြေပးေခ်မႈေငြေၾကားျဖစ္သည္ကုိ ျမန္မာအစုိးရ ေစခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ပါသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟုိဘဏ္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ၾကား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ႏွင့္ ျပည္ပကုန္သြာ္ေရးဘက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိ လြယ္ကူပါမည္။

တရုတ္ယြမ္ေငြသည္ ျမန္မာ့ တရား၀င္ ေငြေပးေခ်မႈေငြေၾကား ျဖစ္လာၿပီး ယူနန္-ျမန္မာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ၊ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ပုိမုိလြယ္ကူ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ယြမ္ေငြ ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တုိက္ရုိက္စြာ ေငြေပးေခ်မႈ ပုိ လြယ္ကူၿပီး တည္ၿခိမ္းသည့္ စည္းကမ္း စီစဥ္ျခင္း ႏွင့္ ေပၚလစီ ေထာက္ခံျခင္းကုိ ကမ္းလွမ္းပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ေငြေရးေငြေၾကး စင္တာကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ ေငြေပးေခ်မႈ စည္းကမ္း အမခံခ်က္ကုိ ကမ္းလွမ္းပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယူနန္ျပည္နယ္က ပထမဦးဆံုး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အေဖာ္၊ ပထမဦးဆံုး တင္သြင္းျခင္း အရင္းအျမစ္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ တင္ပုိ႔ျခင္း ရည္မွန္းခ်က္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္-ျမန္မာ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္း ေငြေၾကးသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ (၆.၃)ဘီလ်ံ ရရွိၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေငြေၾကး၏ (၄၈)ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းဌာန အခု(၁၁၀)ေက်ာ္ တည္ေထာင္ကာ ရင္းႏွစီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အယြမ္(၁.၇)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။

တစ္ၿပိဳင္နက္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ "တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြါးေရး စႀကႍလမ္း" ေျမာက္ဘက္က အစလည္း ျဖစ္ၿပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ ယူနန္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ လူတုိ႔၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆက္သြယ္မႈ မ်ားလာပါသည္။

ယခင္က တရား၀င္ ေငြေပးေခ်မႈ ေငြေၾကးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ယူရုိ၊ စကၤပူယြမ္ေငြ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအစုိးရသည္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္