ယိရွီး မီးရွည္ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၂၆ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္

2019-01-30 10:53 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

58923_600x670 (1)

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) သမုိင္း အေၾကာင္းအရာထဲမွ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ အရ ယိရွီးမီးရွည္ပြဲကုိ ယြင္မင္းဆက္ေခတ္ (၁၂၇၁ခုႏွစ္မွ ၁၃၆၈ခုႏွစ္အထိ)တြင္ အေစာစံုး က်င္းပ၍ အခုအထိ အႏွစ္(၇၀၀)ေက်ာ္ ရွိပါၿပီ၊ ႏွစ္တုိင္း တရုတ္သကၠရာဇ္ ၁လပုိင္း ၁ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂၂ရက္ေန႔အထိ စားလ်က္ရွိသည္၊ ေျမေစာင့္နတ္ ႀကိဳဆုိျခင္း၊ ေျမေစာင့္နတ္ ပူေဇာ္ျခင္း၊ မီးရွည္စားျခင္း၊ (၈၁)ရက္ၾကာရွည္ေသာ မီးရွည္ပြဲသည္ ေႏြဦးရာသီမွ ေႏြရာသီနီးပါးသုိ႔ က်င္းပ၍ စားႀကိဳက္သူမ်ား၏ အားပါးတရ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးျခင္း ျဖစ္ရံုသာမက ယဥ္ေက်းမႈ၏ တင္ျပဆက္ခံျခင္းႏွင့္ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းႏွင့္ မလိမ္းႏုိင္ေသာ ဇာတိေျမလြမ္းျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤႏွစ္ ယိရွီး မီးရွည္ယဥ္ေက်းမႈပြဲ၏ က်င္းပခ်ိန္သည္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၂၆ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ပါသည္။ အဓီကက်င္းပေနရာသည္ ဟံုထာနယ္ေျမ တရင္လမ္း ေဟြ႕လံုစိမ္းထုိက္ဥယ်ာဥ္ျခံ ျဖစ္၍ တျခားလမ္း(၈)ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္(၂)ခုတုိ႔၌ က်င္းပရာေနရာခြဲကုိ ေထာင္လုိက္မည္။ အဓီကက်င္းပေနရာ၏ ကြင္းဖြင့္ခ်ိန္သည္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ရက္ေန႔ ျဖစ္၍ ထုိအခါေရာက္လွ်င္ ေျမေစာင့္နတ္ ႀကိဳဆုိျခင္း အရပ္သားဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈ လွည့္လည္ျပပြဲ၊ မီးရွည္ယဥ္ေက်းမႈပြဲ ကြင္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ႏွင့္ စာေပအႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ ေျမေစာင့္နတ္ ပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအနား စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။

အထူးသျဖင့္၊ ယိရွင္းလမ္းသည္ “ယိရွီးၿမိဳ႕ သတိရခ်က္၊ ေရွးေဟာင္း ဝူလမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စီးရွည္ယဥ္ေက်းမႈပြဲ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ေလာင္ဝူလမ္း (ရွင္းရွင္းလမ္း)၌ က်င္းပမည္။ ေရွးေဟာင္းဝူလမ္းသည္ ယိရွီး ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕တြင္းေဒသ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္၍ ထူထပ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အေျခအေန ရွိေသာ္လည္း အေဆာက္အအံု အမ်ားစုသည္ အသံုးျပဳသက္တမ္းကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီ ျဖစ္၍ လံုးျခံဳေရးရန္ငုပ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ မီးရွည္ပြဲ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ဤေနရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္။ ၎သည္ ေရွးေဟာင္းဝူလမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မတုိင္မီ ေနာက္ဆံုးမီးရွည္ပြဲ တစ္ခုျဖစ္သည္ ဆုိႏုိင္ပါသည္။

58925_600x670

တျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ား

လိပ္စာ။ ေဟြ႕လံုစိမ္းထုိက္ဥယ်ာဥ္ျခံ

အခ်ိန္။ ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ရက္ေန႔- ၁၁ရက္ေန႔၊ ေန႔တုိင္း ၉နာရီ- ၂၁နာရီအထိ

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။ အရပ္သားဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲ၊ စာေပအႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ မီးအိမ္ေပၚ ေရးထားသည့္ ပေဟဠိေျဖပြဲ၊ မီးရွည္ယဥ္ေက်းမႈေစ်းတန္း၊ ယိရွီး နာမည္ေက်ာ္ ထူးဆန္းေသာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းေစ်း၊ ေဟြ႕လံုရုိးရာအစားအစာ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္အားစမ္းပြဲ၊ ဘဲသားသာစားပြဲ၊ မီးရွည္စားပြဲ စသည္တုိ႔

58926_600x670

ေဟြ႕လံုစိမ္းထုိက္ဥယ်ာဥ္ျခံ

လိပ္စာ။ ေရွာင္စီေခ်ာင္ၿမိဳ႕နယ္ လံုမာေတာင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္

အခ်ိန္။ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ရက္ေန႔မွ ၁၀ရက္ေန႔

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။ အရပ္သားဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ ေျမေစာင့္နတ္ ပူေဖာ္ျခင္း အခမ္းအနား၊ ေတာင္တက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ေၾကးစည္တီးျခင္း၊ ရတနာရွားျခင္း၊ အစားအစာေစ်းတန္း စသည္တုိ႔

လိပ္စာ။ ေရွာင္ေဖ့ဟြန္လမ္း ဝူေနာင္စန္းကြင္းျပင္

အခ်ိန္။ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀ရက္ေန႔မွ ၂၂ရက္ေန႔အထိ

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။ စာေပအႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ အစားအစာ ျမည္းၾကည့္ျခင္း၊ မီးအိမ္ေပၚ ေရးထားသည့္ ပေဟဠိေျဖျခင္း၊ ေတာင္တက္ျခင္း၊ ေပးလႉျခင္း စသည္တုိ႔

58927_600x670

ေလာ့ဟယ္ၿမိဳ႕နယ္

လိပ္စာ။ ယိတုိက္လမ္း

အခ်ိန္။ ေဖေဖၚဝါရီလမွ ၂၂ရက္ေန႔အထိ

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။ စာေပအႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ အသိအျမင္ ဦးေအာင္ေျဖျခင္း၊ မီးရွည္စားျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ဝတ္စံုျပသျခင္း၊ ကတ္ေက်းညႇပ္စကၰဴပံု လက္ရာ ျပသျခင္း စသည္တုိ႔

လိပ္စာ။ ခြၽမ္းဟယ္လမ္း

အခ်ိန္။ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၁၅၊ ၂၀ႏွင့္ ၂၃ရက္ေန႔

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။ ယူနန္ေအာ္ပရာဇာတ္၊ ရုိးရာမီးပေဒသာ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ ေျမေစာင့္နတ္ ရုပ္ႀကိဳဆုိျခင္း၊ မီးရွည္ပြဲ ရုိးရာဓေလ့ျပသျခင္း၊ ဟန္ေရွးေဟာင္းဝတ္စံုျပသျခင္း၊ လယ္ယာသုိ႔ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ စေတာ္ဘယ္ရီသီးဆြတ္ခူးျခင္း စသည္တုိ႔

58928_600x670

ေဘခ်မ္လမ္း

လိပ္စာ။ ေဘခ်မ္လမ္း ေမယြမ္ေစ်းကြက္သစ္

အခ်ိန္။ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁ရက္ေန႔အထိ

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။ ေျမေစာင့္နတ္ ႀကိဳဆိုျခင္း အခမ္းအနား၊ စာေပအႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ အစားအစာ ျမည္းၾကည့္ျခင္း၊ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ အားကစားပြဲ စသည္တုိ႔

လိပ္စာ။ ရန္ဟယ္လမ္း

အခ်ိန္။ မတ္လ ၆ရက္ေန႔မွ ၃၀ရက္ေန႔အထိ

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။ ေျမေစာင့္နတ္ႀကိဳဆုိျခင္း၊ လမ္းလွည့္လည္ျခင္း၊ စာေပအႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း စသည္တုိ႔

ရင္လမ္း

58930_600x670

လိပ္စာ။ ေကာင္းစန္းလမ္း ေထာင္ယြန္ ကြန္ျမဴနီတီ ယဥ္ေက်းမႈကြင္းျပင္

အခ်ိန္။ မတ္လ ၈ရက္ေန႔မွ ၁၀ရက္ေန႔

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။ ေျမေစာင့္နတ္ႀကိဳဆုိျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးေစ်းတန္း၊ စာေပအႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ လက္ေရးလက္သားႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာျပပြဲႏွင့္ တီထြင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ၊ ဥယ်ာဥ္ေပ်ာ္ပြဲဆင္ႏႊဲျခင္း၊ စကားထာေျဖျခင္း စသည္တုိ႔

လိပ္စာ။ လီခ်ီလမ္း

အခ်ိန္။ ဧၿပီလ ၂၆ရက္ေန႔မွ ၂၈ရက္ေန႔အထိ

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။ မီးရွည္စားလမ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈလမ္း၊ အႏုပညာပစၥည္းလမ္း စသည္တုိ႔

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္