နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerce လုပ္ငန္းဌာန (၁၅)ခုသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဆြးေႏြး

2019-01-28 11:00 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ကူမင္းၿမိဳ႕ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerc ႏွင့္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းဌာန ဖလွယ္ျခင္းပြဲကုိ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerce လုပ္ငန္းဌာန (၁၅)ခုသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerc လုပ္ငန္းဌာန ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီး "ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပုိးလမ္းမႀကီး"ကုိ အတူတူ တည္ေထာင္ ကူမင္းၿမိဳ႕က နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerce တုိးတက္မႈကုိ လွ်င္ျမန္စြာ တြန္းအားပါသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ မ်က္ႏွာျပဳသည့္ အားသာမႈ ရွိၿပီး တရုတ္ျပည္တြင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerce ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေရွ႕တန္း တပ္စခန္း ျဖစ္ၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ပုိမ်ားသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းကုိ ရွိႏုိ္င္သည္ဟု ဖလွယ္ျခင္းပြဲတြင္ တရုတ္တစ္ႏုိင္ငံလံုမွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerce လုပ္ငန္းဌာနတုိ႔ ေျပာျပပါသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerce အခါအခြင့္ကုိ ကုိင္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerceကုိ တက္ႂကြစြာ တုိးတက္ ေပၚလစီ၊ ကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ အားသာမႈကုိ ျဖစ္လာၿပီး အနာဂတ္တြင္ ျပည္တြင္း ပုိမ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerce လုပ္ငန္းဌာနသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ႏုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerce လုပ္ငန္းကုိ အတူတူ တည္ေထာင္ၿပီး "ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပုိးလမ္းမႀကီး"ကုိ အတူတူ တည္ေထာင္၍ "ကမၻာ့ ကုန္ပစၥည္းကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ကုန္ပစၥည္းကုိ ကမၻာသုိ႔ ေရာင္းခ်ျခင္း" ဆႏၵကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲေရွ႕တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerce လုပ္ငန္းဌာန (၁၅)ခုသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဆန္ကြန႔္ သတင္း လုပ္ငန္းရံု စသည့္ေနရာကုိ ေလ့လာၾကည့္႐ႈၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕မွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerce ေပၚလစီ ႏွင့္ လုပ္ငန္းကုိ ေသခ်ာစြာ နားလည္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္