ကံုးစန္း-တံုးခြၽမ္း အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးသည္ လမ္းေပါက္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ တံုးခြၽမ္းသုိ႔ (၈၀)မိနစ္သာလုိ

2019-01-26 18:20 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

56331

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကံုးစန္း-တံုးခြၽမ္း အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးသည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ရက္ေန႔ တရားဝင္ လမ္းေပါက္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ တံုးခြၽမ္းသုိ႔ ကားေမာင္းခ်ိန္သည္ (၂.၅)နာရီမွ (၁.၅)နာရီသုိ႔ အတုိခ်ံဳ႕ပါသည္။ တံုးခြၽန္းေဒသတြင္ အျမန္ေျပးလမ္းမရွိသည့္ သမုိင္းၿပီးဆံုး သည့္အျပင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခရုိင္စလံုးတြင္ အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီး လမ္းေပါက္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ပါသည္။ ကံုးစန္း-တံုးခြၽမ္း အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးသည္ လမ္းေပါက္ခ်ိန္ မွစ၍ ျဖတ္သန္းသြားလာခ ယူ၍ ထုိင္ခံု(၇)ခုႏွင့္ မထက္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ မ်ားသည္ ခရီးတစ္ခုလံုး ေျပးလွ်င္ (၄၃)ယြမ္သာ လုိပါသည္။

56332

ကံုးစန္း-တံုးခြၽမ္း အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးသည္ G85 ကံုးစန္းဖလုိင္းအုိဖါ မွအစ၊ ကံုးစန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အဝန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကူးဟုိင္ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ တံုးခြၽမ္းေဒသ ေရွာင္လံုထန္ေက်းရြာသုိ႔ အထိ ျဖစ္၍ စုစုေပါင္း (၄၉.၄)ကီလုိမီတာ ရွည္ပါသည္။ ခရီးတစ္ခုလံုးတြင္ တံတား(၇၅)ခု၊ လုိဏ္ေခါင္း(၁၂)ခု ရွိပါသည္။ အျပန္အလွန္ လမ္းေပါက္သည့္ ဖလုိင္းအုိဖါ (၄)ခု၊ အက်ဳိးေဆာင္ေဒသ (၁)ခုကုိ ေထာင္လုိက္ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ အသြားအျပန္ လမ္းေၾကာင္း (၄)ေၾကာင္းရွိ အျမန္ေျပးလမ္း၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကုိ သံုးျပဳ၍ အရွန္အဟုန္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီိလုိမီတာ(၈၀) စီစဥ္ပါသည္။ ၎သည္ တံုးခြၽမ္းေဒသတြင္ ပထမဦးဆံုး အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

56334

ကံုးစန္း-တံုးခြၽမ္း အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီး လမ္းေပါက္ျခင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ထြက္ခြာျခင္း အတြက္ သက္သာလြယ္ကူမႈ ပါလာ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ယူနန္ေျမာက္ပုိင္း၊ စီခြၽမ္ေတာင္ပုိင္း ဆက္သြယ္သည့္ အေရးႀကီးေသာ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာမည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္း ၿမိဳ႕ျပအုပ္စုသည္ ခ်မ္ယူစီးပြားေရးဇုန္နယ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံသည့္ အျမန္ဆံုး ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းလည္း ျဖစ္လာမည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ကံုးစန္း-တံုးခြၽမ္း အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးျဖင့္ ခ်မ္ဒူၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ပီကင္း- ကူမင္း အျမန္ေျပးလမ္းထက္ ခရီးစဥ္(၁၂၀)ကီလုိမီတာနီးပါး အတုိခ်ဳိ႕၍ ကုန္ခ်ိန္သည္ ႏွစ္နာရီနီးပါး အတုိခ်ဳိ႕ႏုိင္ပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ကံုးစန္း-တံုးခြၽမ္း အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးျဖင့္ ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ G85 အျမန္ေျပးလမ္းထက္ ခရီးစဥ္(၇၀)ကီလုိမီတာေလာက္ အတုိခ်ဳိ႕ ႏုိင္ပါသည္။

56336

ကံုးစန္း-တံုးခြၽမ္း အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္းေဒသတြင္ အေရးႀကီးေသာ လ်င္ျမန္စြာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း၊ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ေျပာက္ဘက္သုိ႔ ျဖာထြက္ေသာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္း၊ တြန္းခြၽမ္းေဒသ ကူမင္း အဓိက ၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ တစ္လုိင္းတည္းေသာ အျမန္ေျပး ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ကံုးစန္း-တံုးခြၽမ္း အျမန္ေျပးလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ စီခြၽမ္ျပည္နယ္၊ ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း၏ ျဖတ္သန္းသြားလာႏုိင္စြမ္းကုိ မ်ားမ်ား တုိးျမႇင့္၍ ကူမင္း ခ်ံဳခ်င့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးတက္ျခင္း၊ က်င္စာျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယူနန္ေျမာက္ပုိင္းေဒသ၊ စီခြၽမ္ေတာင္ပုိင္းေဒသ တုိ႔၏ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေစရန္ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။

56337

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္