ယူနန္ျပည္နယ္ တလီၿမိဳ႕ ဝမ္းေခ်ာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကူစိမ္းေက်းရြာသည္ အေရွ႕ဘက္ အယ္ဟုိယ္ေရကန္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ အေနာက္ဘက္ စန္းေတာင္ႏွင့္ နီးစပ္၍ သမုိင္း ႏွစ္တစ္ေထာင္ေလာက္ ရွိပါသည္။ ဤတြင္ ရုိးသားေသာ ဘုိင္လူမ်ဳိး ေနထုိင္၍ သူတုိ႔၏ အိမ္ခန္းတြင္း လွပရႊန္းတင့္ေသာ အမြမ္းအမံမ်ား၍ အိမ္ဝင္း သန႔္ရွင္း၍ ရုကၡပင္မ်ား အားအင္သစ္မ်ား ျပည့္လွ်မ္း၍ ေရွးေဟာင္းဆန္ၿပီး ရုိးရုိးသန႔္သန႔္ရွိေသာ ရုပ္သြင္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။