ယူနန္ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာကုိ ေဘဂ်င္းတြင္ ျပသၿပီး အတြဲ(၁၉)တြဲသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ

2019-01-21 17:23 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ယူနန္ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ (ေဆာင္းရာသီ ေစားပုိင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အထူးပြဲ) လွည့္လည္ျခင္း ေဘဂ်င္းျပပြဲကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ရွိန္းဖားတိ ႏုိင္ငံတကာ လယ္ထြက္ပစည္း ျပသေရး စင္တာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အႀကိမ္ လွည့္လည္ျခင္းျပသေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ (၃)ရက္ၾကာ က်င္းပၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ ကုိယ္စားလွယ္ လုပ္ငန္းဌာန၊ လယ္ထြက္ပစည္း ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းဌာန၊ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းဌာန၊ E-commerce လုပ္ငန္းဌာန စသည့္လုပ္ငန္းဌာန (၄၃)ခုအား ဖိတ္ၾကားၿပီး ျပပြဲကုိ ပါ၀င္ ပါသည္။ ေဘဂ်င္းက ဝယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းဌာန (၅၅)ခု ရွိၿပီး ႀကီးမား ထင္ရွားသည့္ ဝယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းဌာနမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ပါ၀င္ပါသည္။ ပဏာမ စာရင္းေကာက္ျခင္း အရ အႀကိမ္ လွည့္လည္ျခင္းျပသေရး လႈပ္ရွားမႈ ရလဒ္ေကာင္း ျပပြဲတြင္ ဝယ္ယူျခင္း ဌာန ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ဌာန အတြဲ (၁၉)တြဲသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး စုစုေပါင္း အယြမ္း (၂.၄၇)သန္း ခ်ဳပ္ဆုိ ပါသည္။

ေနာက္တစ္ေျခလွမ္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ယူနန္လကဏာ ပါရွိ၊ အရည္အခ်င္းေကာင္း၊ ပါးစပ္ရာဇ၀င္ ရွိသည့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး "ဘန္းျပေကာင္းေသာ ဆုိင္းဘုတ္"ကုိ တည္ေထာင္ၿပီး တံဆိပ္ ဆက္စပ္ျခင္း အက်ဳိးကုိ ျမန္ျမန္ ျဖစ္လာ ယူနန္ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာကုိ အျခားျပည္နယ္ေစ်း၊ ႏုိင္ငံတကာေစ်းသုိ႔ ပုိေကာင္းစြာ တင္ပုိ႔ေစပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္ စီးပြါးေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ ယူနန္ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ (ေဆာင္းရာသီ ေစားပုိင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အထူးပြဲ) လွည့္လည္ျခင္း ျပပြဲက ဒုတိယအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပၿပီး ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းဌာန (၃၂)ခု ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ဝယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းဌာန (၃၇)ခုသည္ ျပပြဲကုိ ပါ၀င္ စုစုေပါင္း လူ (၉၅)ေယာက္ ရွိပါသည္။ ရွန္ဟုိင္းပုိင္း လႈပ္ရွားမႈသည္ ယူနန္ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ၏ ထင္ရွင္းေက်ာ္ၾကားမႈကုိ ပုိမုိ တုိးျမႇင့္ ယူနန္ထူးျခားသည့္ တံဆိပ္ကုိ တည္ေထာင္ၿပီး ယူနန္အစိမ္းေရာင္ အစားအစာသည္ အစိမ္းေရာင္၊ အရည္အခ်င္းေကာင္းျခင္း၊ ထူးျခားခ်င္း၊ တံဆိပ္ရွိျခင္း တုိးတက္မႈကုိ ခံုးထြက္လာပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္