၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး သြင္းပုိ႔ေရး စုစုေပါင္း အယြမ္ (၁၉၇.၃)ဘီလ်ံ ရရွိ

2019-01-21 16:53 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) သတင္းေထာက္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အေကာက္ေတာ္ဌာနမွ သိၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး သြင္းပုိ႔ေရး စုစုေပါင္း အယြမ္ (၁၉၇.၃)ဘီလ်ံ ရရွိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ထက္လွ်င္ (၂၄.၇)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ပါသည္။ ထုိနက္တြင္ တင္ပုိ႔ေရး အယြမ္ (၈၄.၇၇)ဘီလ်ံ ရရွိကာ (၉.၄)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ကာ သြင္းယူျခင္း အယြမ္ (၁၁၂.၅၃)ဘီလ်ံ ရရွိကာ (၃၉.၃)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ပါသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕ အေကာက္ေတာ္ဌာန သက္ဆုိင္ေသာ တာဝန္ရွသူ မိတ္ဆက္ျခင္း အရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူူနန္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး အေၾကာင္းအရာ လကဏာ (၃)ခု ျပၿပီး ပထမသည္ သြင္းပုိ႔ကုန္သြယ္ေရး သမုိင္းတြင္ အျမႇင့္ဆံုး၊ ဒုတိယသည္ သြင္းပုိ႔ျခင္း တုိးတက္မႈ အႏႈန္း တည္ျငိမ္းကာ သြင္းယူျခင္း အျမန္ တုိးတက္ၿပီး ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးလည္း ျမန္ျမန္ တုိး တရုတ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး တုိးတက္မႈ အႏႈန္း (၁၅)ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမုိ ျမင့္မား တတိယသည္ သြင္းယူျခင္း အယြမ္ (၁၁၀)ဘီလ်ံကုိ ပထမအႀကိမ္ ေက်ာ္လႊာပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ "ရပ္ဝန္း တစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကုိ လွ်င္ျမန္စြာ တုိးျမႇင့္ၿပီး သြင္းယူတင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ျခင္း စုစုေပါင္း အယြမ္ (၁၃၃.၁၆)ဘီလ်ံ ရရွိကာ (၃၀.၃)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးၿပီး ယူနန္ တစ္ျပည္နယ္လံုး ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး၏ (၆၇.၅)ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္ပစည္း ဖြဲ႕စည္းပံုဘက္တြင္ လယ္ထြက္ပစည္း၊ စက္မႈ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ေျမၾသဇာ စသည့္ ကုန္ပစၥည္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အဓိက တင္ပုိ႔သည့္ ကုန္ပစၥည္း ျဖစ္ၿပီး မီးစုနမ္းဓာတ္ အမုိနီယမ္ အမ်ဳိး ကြန္ေပါင္းေျမၾသဇာ၊ မုိဘုိင္ဖုန္း ႏွင့္ တပ္ဆင္ပစၥည္းကုိ တင္ပုိ႔ျခင္း တုိးျမႇင့္ပါသည္။ ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သတၲဳပစၥည္း၊ ကန႔္ေက်ာက္ စသည့္ ကုန္ၾကမ္း ႏွင့္ စက္ယႏၲရား ႏွင့္ လွ်စ္စစ္ စက္ပစၥည္း၊ လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ားသည္ အဓိက သြင္းယူပစၥည္း ျဖစ္ၿပီး ေရနံစိမ္းကုိ တန္ခ်ိန္ (၁၀)သန္း ေက်ာ္ကုိ သြင္းယူ၍ တစ္ျပည္နယ္လံုး၏ (၃၂.၂)ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္