ခ်ဴရႊံဳ ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲတြင္ ႏုိ္င္ငံေတာ္ AAAအဆင့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ (၃)ခုကုိ ထပ္မံတုိးလာခဲ့

2019-01-17 08:41 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ခ်ဴရႊံဳ ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ အရည္အေသြး အဆင့္အတန္း ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီသည္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ ျခင္းအားျဖင့္ မုတ္တင္ယီဟယ္ဥယ်ာဥ္၊ တေရာင္ထန္ဟြာေတာင္၊ စံုးဘုိင္စာမူေရကန္သည္ ႏုိ္င္ငံေတာ္ AAAအဆင့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ ခံေၾကာင္း သတင္းေထာက္ အခုတေလာ ခ်ဴရႊံဳ ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီရံုးအရ သိရွိရခဲ့ပါသည္။

အခုအထိ၊ ခ်ဴရႊံဳ ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲတြင္ ႏုိ္င္ငံေတာ္ Aအဆင့္အထက္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ (၁၆)ခုရွိပါသည္။ ၎အနက္၊ AAAAအဆင့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ (၇)ခုရွိ၍ လုဖုန္း ကေမၻာ့ ဒုိင္ႏုိေဆာေကာင္ လွ်ိေျမာင္၊ ခ်ဴရႊံဳ ယီလူမ်ဳိး ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ဴရႊံဳ ဇီရွီးေတာင္၊ ခ်ဴရႊံဳ ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ ျပတုိက္၊ ယြန္မုတ္ေတာင္ပူစာ၊ ဝူတင့္စီးေတာင္ႏွင့္ ေရာင္အန္း ကံုးလုေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပါဝင္ပါသည္။ AAAအဆင့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ (၈)ခုရွိ၍ လုဖုန္း ဟင္းက်င္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တေရာင္စီယန္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ယံုေဇဖန္းေတာင္၊ နန္ဟြာမီးယီးလုိ လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝ အေျခအေန လွ်ိေျမာင္၊ ယြန္မုတ္လူျပတုိက္၊ မုတ္တင့္ ယီဟယ္ဥယ်ာဥ္၊ တေရာင္ထန္ဟြာေတာင္၊ စံုးဘုိင္စာမူေရကန္ ပါဝင္ပါသည္။ မုတ္တင့္ဟြဖုိေတာင္သည္ Aအဆင့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္