ဆာနီပန္းထုိးနည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိ၍ သဘာဝပစၥည္းမ်ား၊ လူသား ေနထုိင္မႈဘဝ၏ အေျခအေနျပသသည့္ ပန္းေျပာက္ႏွင့္ အလွဆင္သည့္ ပန္းေျပာက္မ်ားကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ပန္းထုိးထည္သည္ မိန္းကေလး၏ ေခါင္းေပါင္း၊ လြယ္အိတ္၊ ဖိနပ္နံေစာင္းပုိင္း စသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္ပါသည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ၊ ဆာနီပန္းထုိးျခင္းကုိ ႏုိ္င္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ကာကြယ္ေရး စာရင္းထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းခံ ခဲ့ပါသည္။