ယူနန္ျပည္နယ္သည္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ "ေႏြးေထြးေသာ တရုတ္ႏွစ္သစ္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း"ကုိ တည္ေထာင္

2019-01-09 17:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ေလာေလာဆယ္တြင္ သတင္းေထာက္သိၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ ေနရာအသီးသီး ဝန္ထမ္းဌာန အသီးသီးတုိ႔သည္ ဆက္စပ္ျခင္းကုိ အေကာင္းေစၿပီး ခရီးသည္တုိ႔ ခရီးထြက္ျခင္း "အရင္ဆံုး ႏွင့္ အေနာက္ဆံုး တစ္ကီလုိမီတာ"ကုိ အဟန႔္အထားမရွိ ေတာက္ေလွ်ာက္လမ္းေပါက္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ "ေႏြးေထြးေသာ တရုတ္ႏွစ္သစ္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း"ကုိ တည္ေထာင္ ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္း အရုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဖုန္းဆက္ျခင္း အစည္းအေဝး ေတာင္းဆုိခ်က္ အရ ယူနန္ျပည္နယ္ ေနရာအသီးသီး သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ထမ္းဌာနတုိ႔သည္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၏ လကဏာသစ္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္သစ္ကုိ ကုိင္တြယ္ၿပီး တရုတ္ႏွစ္သစ္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ခရီးသည္တုိ႔ ခရီးထြက္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းသစ္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္သစ္ကုိ သိပံစြာ ေလ့လာအကဲျဖတ္ မတူသည့္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းနည္းလမ္း၏ အားသာမႈကုိ ျဖည့္စံုစြာ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ညီညာဆက္စပ္ျခင္းကုိ အေကာင္းေစၿပီး လမ္းေၾကာင္း ေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ပတ္စ္ကား ႏွင့္ မီရထား၊ ေလေၾကာင္း အၾကား ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ဆက္စပ္ကာ ခရီးသည္တုိ႔ ခရီးထြက္ျခင္း "အရင္ဆံုး ႏွင့္ အေနာက္ဆံုး တစ္ကီလုိမီတာ"ကုိ အဟန႔္အထားမရွိ ေတာက္ေလွ်ာက္လမ္းေပါက္ ခရီးသည္တုိ႔ ခရီးထြက္ျခင္း ခံစားခ်က္ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ အင္တာနက္၊ ေသတာ စသည့္ သိပံနည္းပညာျဖင့္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ "ေႏြးေထြးေသာ တရုတ္ႏွစ္သစ္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း"ကုိ တည္ေထာင္ၿပီး ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ တရုတ္ႏွစ္သစ္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ခရီးထြက္ျခင္း ခ်မ္းေျမ့သာယာမႈကုိ အဆက္မျပတ္ တုိးလာပါသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ခရီးသည္ ပုိ႔ေတာင္ျခင္း အေရအတြက္ စုစုေပါင္း လူအေယာက္ (၇၄.၈၅)သန္း ရွိသည္ ခန႔္မွန္းၿပီး ထုိနက္တြင္ ရထားလမ္းေၾကာင္းသည္ ခရီးသည္ အေယာက္ (၈)သန္းကုိ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထက္လွ်င္ (၁၉.၇)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျခင္း၊ ေလေၾကာင္းသည္ ခရီးသည္အေယာက္ (၈.၁၅)သန္းအား ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထက္လွ်င္ (၅.၂)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းသည္ (ပတ္စ္ကား၊ ရထားလမ္း၊ တကစီ မပါ) ခရီးသည္အေယာက္ (၅၇)သန္းအား ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထက္လွ်င္ (၅.၄)ရာခုိင္ႏႈန္း ဆင္းျခင္း၊ ေရေၾကာင္းသည္ ခရီးသည္အေယာက္ (၁.၇)သန္းအား ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထက္လွ်င္ (၄.၇)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျခင္းကုိ ခန႔္မွန္းပါသည္။

ေပါင္းစပ္ေသာ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ အဆက္မျပတ္ ေကာင္းမြန္လာျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ေတာင္းဆုိခ်က္ အဆင့္ တုိးလာသည္ ႏွင့္အမွ် ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ကားလမ္း ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ဆင္းလာ ရထားလမ္း ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလမ္း ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း လွ်င္ျမန္စြာ တုိးလာပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္