တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးတြင္ လူႀကိဳက္မ်ား ယာဥ္ကုိယ္ေမာင္းျခင္း လမ္းေၾကာင္းကုိ ထုတ္ၿပီး ယူနန္၊ ဆစ္ဆြမ္း အပူျမင့္

2019-01-08 16:22 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

20190106152359SYOSPV

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ေလာေလာဆ္တြင္ ေကာင္းသ ေျပပံုသည္ "ဖုန္းတစ္ခုျဖင့္ ရပ္ကြက္သံုးခု ျပည္နယ္ခြဲသံုးခု လည္ပတ္ျခင္း" ခရီးသြားျခင္း လမ္းေၾကာင္း သတင္ကုိ ပံုမွန္စြာ ထုတ္ၿပီး တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးတြင္ တရုတ္ အေနာက္ဘက္ လူႀကိဳက္မ်ား ယာဥ္ကုိယ္ေမာင္းျခင္း လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ လူႀကိဳက္မ်ား ႐ႈခင္းသာ ရပ္ကြက္ကုိ ထုတ္ ထုိနက္တြင္ ဆစ္ဆြမ္း၊ ယူနန္ အပူျမင့္ကာ တိဗက္၊ ကန္းဆု၊ ရွင္းက်န္း အပူ ဒုတိယ တည္ရွိကာ ဆန္တူး၊ တူးက်န္းရန႔္၊ တလီ၊ ကူမင္း၊ လားဆတ္၊ လန္က်ဳိး၊ လင္ရွ၊ ဝူးလူမုခ်ီ၊ ထူလူဖန္းကုိ ဝုိင္ပတ္သည့္ လမ္းောကာင္း အပူျမင့္ၿပီး ထူျခားသည့္ တုိင္းရာင္းသား ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု အျပင္ သာယာနာေပ်ာ္ေကာင္းသည့္ ဇာတ္လမ္း ကဗ်ာသည္လည္း စာေပအႏုပညာတုိ႔ ေနရစ္သည့္ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

" ရပ္ကြက္သံုးခု ျပည္နယ္ခြဲသံုးခု "သည္ ဆိဗက္၊ ဆစ္ဆြမ္း ျပည္နယ္ တိဗက္လူမ်ဳိး စုစည္းသည့္ ရပ္ကြက္၊ ရွင္းက်န္း ထိန္းဆန္းေတာင္ အေတာင္ဘက္ ေနရာ ေလးခု၊ ဆစ္ဆြမ္းျပည္နယ္ လ်န္ဆန္းျပည္နယ္ခြဲ၊ ယူနန္ ႏုက်န္းျပည္နယ္ခြဲ ကန္းဆုျပည္နယ္ လင္ရွျပည္နယ္ခြဲ စသည့္ ဆင္းရဲေသာ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းေၾကာင္းသည္ ခ်င္းဇန႔္ ကုန္းျပင္ျမင့္ကုိ ဗဟုိျပဳ ပုိးလမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကႏၲရရိပ္သာ၊ ဂုိဘီသဲ ကႏၲရ၊ သဲ ကႏၲရ ႏွင့္ ေတာင္ျမင့္ ေျမျပင္ လကဏာ ႐ႈခင္း ႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး သမုိင္း အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး အရွည္ (၁၀၉၆၈.၆)ကီလုိမီတာ ရွိပါသည္။

20180924151342EA12TD

ဆူဟူေရကန္၊ တ်ိန္းကန္ ဟုိင္ကန္ ဥယ်ာဥ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ တည္ရွိၿပီး ႏွစ္တုိင္း ေဆာင္ရာသီတြင္ Red-billed Gullသည္ လာၾကပါၿပီး ဓါတ္ပံုရုိက္ျခင္း စိတ္၀င္စားသူတုိ႔ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ၾကည္႐ႈပါသည္ အနီးတြင္ တကြန္း ဥယ်ာဥ္၊ ယူနန္ တုိင္းသားေက်းရြာ၊ ကြမ္းသု ၿမိဳ႕နယ္ေဟာင္း စသည့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ရွိၿပီး ခရီးသည္တုိ႔သည္ ေဒသ တမူထူးသည့္ ၇ႈခင္းကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ ခံစားပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္