အယ္ဟုိင္ေရကန္တြင္ တစ္ႏွစ္လံုး ငါးဖမ္းရန္ပိတ္ပင္မည္

2019-01-03 17:27 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အယ္ဟုိင္ေရကန္တြင္ တစ္ႏွစ္လံုး ငါးဖမ္းရန္ပိတ္ပင္ျခင္း ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔မွစ၍ ေဆာင္ရြက္၍ အယ္ဟုိင္ေရကန္၏ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး မူလအေျခသုိ႔ ျပန္ေရာက္လာေစရန္၊ အယ္ဟုိင္ေရကန္၏ ဇီဝလကၡဏာ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ အယ္ဟုိင္ေရကန္တြင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းစလံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပိတ္ပင္၍ ေငြေရာင္ငါးအတြက္ သီးျခားခြင့္ျပဳခ်က္ ေဆာင္ရြက္မည္။ ဤအခ်ိန္ကာလတြင္ အယ္ဟုိင္ေရကန္၏ (၁၉၆၆)မီတာ နယ္ျခားမွတ္တုိင္ တစ္ေလွ်ာက္ ငါးဖမ္းကိရိယာစလံုးကုိ ခ်ထားရန္၊ ေရကန္တစ္ေလွ်ာက္ ေစ်းကြက္၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း အေခ်ာကုိင္စက္ရံု၌ အယ္ဟုိင္ေရကန္၏ ငါး၊ ပုစြန္မ်ားကုိ စုေဆာင္းသုိေလွာင္ျခင္း၊ ေနပူလွန္းျခင္း၊ အေခ်ာကုိင္ျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေရကန္တစ္ေလွ်ာက္ ေစ်းကြက္၊ လမ္းႏွစ္ဘက္တြင္ အယ္ဟုိင္ေရကန္၏ ငါး၊ ပုစြန္မ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ေၾကာ္ျငာစာကုိ ကပ္၍ ခ်ိတ္ဆြဲရန္ ပိတ္ပင္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္