တရုတ္ ျမန္မာ ျပည္သူ႔အသက္ေမြးမႈ ရံပံုေငြလုပ္ငန္းသည္ ျပည္သူ႔အသက္ေမြးမႈကုိ ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္၊ ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရး တုိးျမင့္ႏုိင္

2018-12-27 17:04 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  သတင္းေထာက္သည္ တရုတ္ ျမန္မာ ျပည္သူ႔အသက္ေမြးမႈ ရံပံုေငြ လုပ္ငန္းဌာနမွ သိၿပီး တရုတ္ ျမန္မာ ျပည္သူ႔အသက္ေမြးမႈ ရံပံုေငြလုပ္ငန္း စတင္ၿပီးေနာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အငယ္ဆံုး၊ ထိေရာက္မႈ အျမန္ဆံုး၊ ေဆာင္ရြက္မႈ အလြယ္ဆံုး၊ ၾသဇာမႈ အႀကီးဆံုး၊ လုပ္သားျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း အေကာင္းဆံုးသည့္ ျမန္မာအား ကူညီေထာက္ပ့ံျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အားျဖင့္ တရုတ္၊ ျမန္မာ လူမႈေရး ဖလွယ္ျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ နက္႐ႈိင္းၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ ေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးကုိလည္း တုိးျမႇင့္ လာပါသည္။

သဟြန္ တုိင္လူမ်ဳိး က်င္ေဖာလူမ်ဳိး ကုိယပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္နယ္ခဲြ အစုိးရ ႏွင့္ တရုတ္ စြမ့္ခ်ိန႔္လင္ ရန္ပံုေငြသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တရုတ္ ျမန္မာ ျပည္သူ႔အသက္ေမြးမႈ ရံပံုေငြကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး တရုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသအားျဖင့္ ျမန္မာ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစားျခင္း စသည့္ ျပည္သူ႔အသက္ ေမြးဝမ္းမႈ လုပငန္း တုိးတက္မႈကုိ ကူညီေထာက္ပံပါသည္။ ရံပံုေငြကုိ တရုတ္ စြမ့္ခ်ိန႔္လင္ ရန္ပံုေငြ ႏွင့္ လူ႔ေလာက အဘက္အဘက္ ႏွင့္ လုငန္းဌာန စသည္တုိ႔ ေပးလုႈ ပါသည္။ တရုတ္ ျမန္မာ ျပည္သူ႔အသက္ေမြးမႈ ရံပံုေငြ လုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မွစ ပုံမွန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ ပဥမ မူလတန္းေက်ာင္းကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕ အာမခံ ဆရာမ်ား ဖလွယ္ျခင္း ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးျခင္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕ ပထမ အလယ္တန္းေက်ာင္း မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕ အမ်ားပုိင္ အားကစား ကိရိယာ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း စက္ဘီး စိန္ေခၚမႈ ၿပိဳင္ပြဲ လုပ္ငန္း (၅)ခုကုိ ေဆာင္ရြက္ အယြမ္(၃.၂)သန္းကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွ ပါသည္။

တရုတ္ ျမန္မာ ျပည္သူ႔အသက္ေမြးမႈ ရံပံုေငြသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ေဒသခံ အလုပ္သမားမ်ားအား ခန႔္ထားၿပီး ေဒသခံတုိ႔အတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခါအခြင့္ကုိ ကမ္းလွမ္းပါသည္။ လုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အယြမ္(၂)သန္း တန္ဖုိးသည့္ ျပည္သူ႔အသက္ေမြးမႈ လုပငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္