ထ်န္းေပါင္ဆိပ္ကမ္း ႏုိင္ငံတကာ ေျမေပၚကုန္ေလွာင္ရံု-ကုန္ပစၥည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း စီမံကိန္းကုိ အခုတေလာ စတင္တည္ေဆာက္

2018-12-24 12:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) မာလီေဖာ္ ထ်န္းေပါင္ဆိပ္ကမ္း ႏုိင္ငံတကာ ေျမေပၚကုန္ေလွာင္ရံု-ကုန္ပစၥည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း စီမံကိန္းကုိ အခုတေလာ တရာဝင္း စတင္တည္ေဆာက္မည္ ကူမင္းအေကာက္ေတာင္ဌာန အရ သိရွိရပါသည္။ ဤကုန္ပစၥည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းသည္ ေဝစန္းျပည္နယ္ခြဲ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ အေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရး ကုန္ပစၥည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤစီမံကိန္းသည္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ပါဝင္၍ ကားလမ္းစံခ်ိန္အရ ဒီဇုိင္းဆြဲၿပီး ေဆာက္လုပ္ပါသည္။ အဓိကလမ္းေၾကာင္းသည္ အေနာက္ဘက္တြင္ ထ်န္းေပါင္ဆိပ္ကမ္းမွအစ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ နလားျမစ္ ႏုိင္ငံတကာ နယ္ျခားျမစ္သုိ႔ အထိ၊ စုစုေပါင္း (၁၀၈၈.၅၃၄)မီတာ ရွည္လ်ား၍ လမ္းေၾကာင္း၏ စံမီလမ္းေၾကာင္းနီသည္ (၂၄.၅)မီတာ က်ယ္ဝန္း၍ အသြားအလာ (၄)ေၾကာင္းလုိင္း ပထမအဆင့္ လမ္းေၾကာင္းစံခ်ိန္ျဖင့္ ဒီဇုိင္းဆြဲပါသည္။ ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းသည္ ေတာင္ဘက္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ေျမေပၚကုန္ေလွာင္ရံုမွအစ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေဝထ်န္ဒုတိယအဆင့္လမ္းသုိ႔ အထိ၊ စုစုေပါင္း(၄၅၆.၃၇၃)မီတာ ရွည္လ်ား၍ အသြားအလာ (၂)ေၾကာင္းလုိင္း တတိယအဆင့္ လမ္းေၾကာင္းစံခ်ိန္ျဖင့္ ဒီဇုိင္းဆြဲပါသည္။ စီမံကိန္းကုိ စုစုေပါင္း အယြမ္(၈၆.၉၉)သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွ၍ တည္ေဆာက္မည္။

ဤစီမံကိန္းသည္ ေဝစနးျပည္နယ္ခြဲမွ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ကုန္စည္သြင္းယူၿပီး တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည့္ အေရးႀကီးေသာ ဗဟုိခ်က္မျဖစ္၍ အေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရး ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေပါက္ေရာက္ရလမ္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္ ၿပီးေနာက္ ေဝစန္းသည္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္းခုလတ္ ရထားေျပာင္းစီးႏုိင္စြမ္းကုိ ေရွ႕သုိ႔ တြန္းတင္၍ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဖိအား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာ၍ တရုတ္ ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆိပ္ကမ္း အခြန္ေတာ္ စည္းၾကပ္ေရး အစီအစဥ္သည္ ပုိမုိလြယ္ကူေစရန္ တြန္းအားေပး၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ေရာင္းဝယ္ေရးသည္ စည္ကားေစမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္