တရုတ္ထုိင္း ကုမၸဏီလုပ္ငန္းတုိ႔သည္ မဲေခါင္ျမစ္ နယ္ျခားျဖတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္

2018-12-24 12:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္၊ ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားကုမၸဏီလုပ္ငန္း တုိ႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အခုတေလာ ခ်င္းစင္ခရုိင္၌ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ခ်င္းစင္ အႀကီးဆံုး ဆိပ္ကမ္းကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး တူးေဖာ္လုပ္ကုိင္၍ မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္ျခားျဖတ္ ခရီးသြားကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အတူတကြ ထုလုပ္မည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလာေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ထုိင္း ရွင္းခ်င္းစင္ကုမၸဏီအုပ္စု ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ မဲေခါင္းျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ခရီးသြားကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ တစ္ဆင့္တုိး၍ တူးေဖၚလုပ္ကုိင္၍ တရုတ္ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္၍ ခ်င္းစင္ခရုိင္သုိ႔ လာေရာက္ၿပီး မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေလွျဖင့္ ထုိင္း၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ သံုးႏုိင္ငံကုိ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈမည္၊ ထုိ႔ျပင္၊ တရုတ္က်င္ဟံု၊ ထုိင္းခ်င္းစင္၊ လာအုိလြမ္ပရာဘြမ္ႏွင့္ ျမန္မာကုိ တစ္ဆက္တည္းရွိလာသည့္ အေပ်ာ္စီးေလွ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ တင္ျပမည္။

ထုိင္းရြင္ခ်င္းစင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌ စုိင္းရာက်ီသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ခ်င္းစင္အႀကီးဆံုးဆိပ္ကမ္းကုိ ခရီးသြားဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ ထုလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ရြင္ခ်င္းစင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေက်းရြာအုပ္စုသုိ႔ ေပးအပ္၍ ထုိင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနသည္လည္း ဆိပ္ကမ္း၏ အေထြေထြ တူးေဖၚလုပ္ကုိင္ျခင္း အတြက္ စီမံကိန္းကုိ ေရးဆြဲေၾကာင္း။ ေဒသခံသည္ ရွင္းခ်င္းစင္ ကုမၸာဏီအုပ္စုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ခ်င္းစင္ အႀကီးဆံုးဆိပ္ကမ္း၌ အစားအေသာက္လမ္းႏွင့္ ဂ်ဴတီဖရီးဆုိင္မ်ားကုိ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္၍ ျပည္ပခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လာ၍ အဓိက တရုတ္ခရီးသည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဟု ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလာေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ ဒုအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ရူလ်န္ေျပာင္းသည္ ကုမၸဏီသည္ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ ခရီးသြား သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ ပါဝင္စုစည္းေန၍ အခုတေလာ တရုတ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း ေလးႏုိင္ငံ ပူးတြဲ တရားဥပေဒ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရးေၾကာင္းလမ္းစဥ္ေပၚမွ ေလွေမာင္းလံုျခံဳေရးကုိ အကာအကြယ္ေပး၍ ဤေနရာသည္ ခရီးသြား ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အက်ဳိးရွိပါသည္ ဟု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္