ယူနန္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ ေကာ္ဖီ ယဥ္ေက်းမႈပြဲသည္ လ်င္ခ်မ္ၿမိဳ႕၌ ကြင္းဖြင့္

2018-12-21 16:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

42570

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ ယူနန္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ ေကာ္ဖီ ယဥ္ေက်းမႈပြဲႏွင့္ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ ယူနန္ေကာ္ဖီဖလား တရုတ္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ျခင္း ဗုိလ္လုပြဲသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔ လ်င္ခ်မ္ၿမိဳ႕၌ ကြင္းဖြင့္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူအေယာက္(၅၀၀)သည္ စုစည္းလာ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ ေကာ္ဖီမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္နည္းကုိ အတူတကြ ေဆြးေႏြး ခဲၾကပါသည္။

42571

လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပရာတြင္ ယူနန႔္ အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ ေကာ္ဖီ ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီကိရိယာမ်ားျပပြဲ၊ ေဝမွ်ခံစားပြဲ၊ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ ယူနန္ေကာ္ဖီဖလား တရုတ္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ျခင္း ဗုိလ္လုပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျပင္ တရုတ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ ေကာ္ဖီ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဖုိရမ္ကုိလည္း က်င္းပ၍ ပါဝင္သူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ လ်င္ဖုန္း အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ ေကာ္ဖီ စံျပဇုန္ႏွင့္ အေခ်ာကုိင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ျဖစ္စဥ္ကုိ ၾကည့္႐ႈပါသည္။

42572

ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈသည္ လ်င္ခ်မ္ၿမိဳ႕ “တရုတ္ အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ ေကာ္ဖီ စံျပဇုန္”၏ ေအာင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ဘက္စံု နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီး ျပသ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြး အထူးေကာင္းေသာ ေကာ္ဖီ အမွတ္တံဆိပ္၏ နာမည္ေက်ာ္ျခင္း၊ ခ်ီးက်ဴးျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္စြမ္းသည္ တုိးခ်ဲ႕ေစရန္၊ ၎သည္ ေရွ႕သုိ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ တက္ႂကြစြာ အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။

လ်င္ခ်မ္ၿမိဳ႕သည္ တစ္ကမၻာလံုး ေကာ္ဖီစုိက္ပ်ဳိးသည္ အေကာင္းဆံုးေနရာ၌ တည္ရွိေန၍ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေကာ္္ဖီလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ေဒသတစ္ခု ျဖစ္၍ ကမၻာေပၚတြင္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ဖီမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္သည့္ ေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အခုတေလာ၊ ယူနန႔္ ေကာ္ဖီထြက္ကုန္၏ စုစုေပါင္း အေရအတြက္ အတန္(၁.၅)သိန္း ရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး ထြက္ကုန္အေရအတြက္၏ ၉၅ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္လြန္၍ စုိက္ပ်ဳိးေရး အက်ယ္အဝန္း အမုိ(၁.၈)သန္း ရွိပါသည္။ ၎အနက္၊ လ်င္ခ်မ္ၿမိဳ႕သည္ ဖူအယ္ထက္ မမ်ားေသာ ဒုတိယအမ်ားႀကီးေသာ ေကာ္ဖီထြက္ေနရာ ျဖစ္ပါၿပီ၊ ထြက္ကုန္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ အတန္(၂)ေသာင္းခန႔္ ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္