ယူနန္ ခ်င္းမုိင္ႏွင့္ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ခရီးသြားၿမိဳ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာမိတ္ တည္ေဆာက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးမည္

2018-12-21 16:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

00300242653_07c4d7ac

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ခရီးသြားၿမိဳ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာမိတ္၏ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းေလ့လာျခင္းအဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္၌ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာန၊ ခ်င္းမုိင္ ခရီးသြားလာေရးအသင္း၊ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း၊ ေဒသခံခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား မွလာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေႏြးေဆြးေလ့လာ ခဲ့ပါသည္။

00300242654_01117697

စံုစမ္းေလ့လာျခင္းအဖြဲ႕သည္ ထုိင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ ယူနန႔္ ခရီးသြားလာေရး သယံဇာတပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္၏ ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္ျခင္း အေျခအေနမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္သည္ ထုိင္း၏ အေရးႀကီးေသာ Source country ျဖစ္၍ ခ်င္းမုိင္အစုိးရႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယူနန႔္ ခရီးသြားေစ်းကုိ အေလးဂရုျပဳလွ၍ ယူနန္ႏွင့္ မုိရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ အၿမဲထိန္းသိမ္း လ်က္ရွိသည္။ ခ်င္းမုိင္သည္ ပုိမ်ားေသာ တရုတ္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖလွယ္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိပါသည္။ ယူနန္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ အတန္းတက္ေနပါသည္၊ ခ်င္းမုိင္သည္လည္း Smart Tourism စီမံကိန္းမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေနပါသည္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ အစုိးရ၊ လုပ္ငန္း၊ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတုိ႔တြင္ ပုိေလးနက္ေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

00300242655_f1775eeb

လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ခရီးသြားၿမိဳ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာမိတ္သည္ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ပါသည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ မဟာမိတ္ တည္ေဆာက္ေရး၏ ေရွ႕တန္းႏွင့္ အဓိက ျပည္နယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ စည္းေဝးပြဲ မက်င္းပခင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဦးစီးဌာနသည္ ပါရဂူ၊ ပညာရွင္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ တာဝန္ခံမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ျမစ္ညာေဒသႏွင့္ လာအုိ၊ ထုိင္း ခရီးသြားၿမိဳ႕တစ္ခ်ဳိ႕ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုိယ္တုိင္ကားစီးျခင္း ခရီးစဥ္ႏွင့္ တစ္ေလွ်ာက္ၿမိဳ႕၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေျခအေနမ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာ ခဲ့ပါသည္။

လႈပ္ရွားမႈတြင္ တရုတ္ ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ စာေပအႏုပညာပြဲ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ အျပင္ အားကစား စီမံကိန္းမ်ား ေထာင္လုိက္ျခင္း၊ ခရီးသြားရဲ၊ လူနည္းသြားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ခရီးစဥ္၊ မိသားစု ခရီးသြားကုန္ပစၥည္းမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း၊ တရုတ္ ထုိင္း ဘာသာစကားတတ္သူမ်ား ပညာေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ ဤအႀကိမ္ စည္းေဝးပြဲျဖင့္ သစ္လြင္ေသာ အစအျဖစ္ အဘက္ဘက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာမိတ္ တည္ေဆာက္ရန္ တြန္းအားေပးမည္ သေဘာတူ ခဲ့ပါသည္။

00300242656_ea935152

လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ခရီးသြားၿမိဳ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံတကာ လမ္းေထာက္မွ ကုိယ္တုိင္ကားစီးျခင္း စံုစမ္းေလ့လာျခင္းအဖြဲ႕ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔ မွစ၍ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ စံုစမ္းေလ့လာျခင္းသည္ လာအုိ၊ ထုိင္း၊ ျမန္မာ (၃)ႏုိင္ငံ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ျမစ္ေၾကေဒသတြင္ ကုိယ္တုိင္ကားစီး ခရီးစဥ္၊ အခြန္ေကာက္ စည္းၾကပ္ေရးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိသည့္ လြယ္ကူလား မလြယ္ကူလား၊ တစ္ေလွ်ာက္ ၿမိဳ႕အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြဲ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေျခအေနကုိ စူးစမ္းေလ့လာရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဒသခံ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ထာဝန္ခံဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ မဟာမိတ္ကုိ ေရွ႕သုိ႔ တည္ေဆာက္ရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္