ယူနန္ ေက်ာင္းထံုး-ရြန္စန႔္ ကားလမ္းသည္ လမ္းေပါက္၍ ကားစီးလွ်င္ (၂)နာရီခြဲၾကာလုိ

2018-12-19 16:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ၊ ေက်ာင္းထံုးမွ ရြန္စန႔္သုိ႔ တိတယလမ္းေထာက္ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသား၍ လမ္းေပါက္ ခဲ့ပါသည္၊ ေက်ာင္းထံုးမွ ရြန္စန႔္သုိ႔ ကားစီးခ်ိန္သည္ ယခင္(၆)နာရီမွ (၂)နာရီခြဲသုိ႔ အတုိခ်ံဳ႕ပါသည္။

ေက်ာင္းထံုး-ရြန္စန႔္ ကားလမ္းသည္ စုစုေပါင္း (၁၃၈)ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ား၍ မာလ်ဴဝမ္း-ေက်ာင္းထံုး ဒုတိယတန္း ကားလမ္းေပၚမွ က်င့္အန္းဖလုိင္းအုိပါ မွအစ၊ ရြန္စန႔္ခရုိင္ၿမိဳ႕သုိ႔ အထိ၊ မူရင္းကားလမ္းကုိ အေျခခံျပဳ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤမီမံကိန္း၏ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွေငြ အယြမ္(၁.၁)ဘီလ်ံ ရွိ၍ ရြန္စန႔္ခရုိင္၏ အေရးႀကီးေသာ ကားလမ္းတစ္လမ္း ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ အဓိက ကားလမ္းကြန္ရက္၏ အေရးႀကီးေသာ လမ္းေထာက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းထံုး-ရြန္စန႔္ ကားလမ္းသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိျခင္းမွ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း အထိ (၆)ႏွစ္ ၾကာခဲ့ပါသည္၊ ကားလမ္းသည္ ပထဝီအေနအထား ျမင့္မား၍ ရာသီဥတု ေအးျမေသာ ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ျမစ္နားခ်ဳိင့္ဝွမ္းကုိ ခြ၍တည္ရွိ၍ လမ္းရွည္ၿပီး ပထဝီအေနအထား ႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ ေက်ာင္းထံုး-ရြန္စန႔္ ကားလမ္း၏ တည္ေဆာက္ၿပီးသားျခင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ကားလမ္းကြန္ရက္သည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစ၍ ေက်ာင္းထံုးၿမိဳ႕သည္ ဆင္းရဲေရးမွ လြတ္သည့္အတြက္ ပုိေကာင္းေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံမ်ားကုိ ေပးပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္