ဥေရာပၿမိဳ႕ျပ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕စူးစမ္းေလ့လာဖလွယ္ပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌က်င္းပ

2018-12-04 17:41 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 (ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ)ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ တရုတ္ဥေရာပေဒသမူဝါဒ ဥေရာပၿမိဳ႕ျပကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕စူးစမ္းေလ့လာ ဖလွယ္ပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည္။ ၿမိဳ႕ျပကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဆြးေႏြး ဖလွယမျခင္းျဖင့္ ပုိမုိနားလည္လာ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္္ေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား၏ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ နယ္ပယ္မ်ား၏္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ရလဒ္ရႏုိင္ျခင္းအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္သည္။

ဖလွယ္ပြဲက်င္းပရာ ဥေရာပႏုိင္ငံတကာၿမိဳ႕ျပ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းရပ္ တာဝန္ရွိသူသည္ ဥေရာပ စူးစမ္းေလ့လာဖြဲ႕အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရပ္ေနာက္ခံအေၾကာင္းကုိ မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕အစုိးရတာဝန္ရွိသူသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏အေျခခံအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။

က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခရီးသြားလာေရး၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးစသည့္ နယ္ပယ္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ဥေရာပၿမိဳ႕မ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္သည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္ လုိအင္ဆႏၵရွိၾကသည္။ ဤတစ္ခါ ဖလႇယ္ပြဲျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဘက္သည္ ေလးနက္ေသာ နားလည္မႈရွိႏုိ္င္၍ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကုိ ရွာေဖြႏုိင္သည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ဥေရာပ ေဒသမ်ားအတြက္ ဖလွယ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္ႏုိင္သည့္ ျပင္ညီစင္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္သညဟု ကူမင္း သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားေျပာဆုိသည္။

ထုိေနာက္ တရုတ္ဥေရာပေဒသမူဝါဒ ဥေရာပၿမိဳ႕ျပကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ယြင္းဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေဒသ၊ ကူမင္းလံုးက်င္းေဆးဝါးလုပ္ငန္းလီမိတက္ကုမၸဏီစသည့္ ေနရာသုိ႔ ေရာက္၍ စူးစမ္းေလ့လာသည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္