၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ဗီယက္နမ္ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပ

2018-12-04 17:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 (ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ)ဒီဇင္ဘာလ၃ရက္ေန႔တြင္ ၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ဗီယက္နမ္ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲ သတင္းရွင္းလင္းပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ကုန္စည္ျပပြဲ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လုပ္ငန္းကုိ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီသတင္းေထာက္သိရပါသည္။ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ၄ရက္ေန႔ နံနက္ ကုိးနာရီတြင္ ဟဲခုတ္ ႏုိင္ငံတကာဗဟုိျပခန္းစတင္က်င္းျပမည္။

33006

တစ္ႀကိမ္ကုန္စည္ျပပြဲသည္“ခင္မင္ရင္းႏွီးေထာက္ညႇာျခင္းရွိ၊ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္တိုးတက္မႈရွိ”ကုိ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္။ ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပရာ ျပပြဲဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနား၊ တရုတ္ယူနန္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ေလာက္ေက်း ျပည္နယ္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ယူနန္ႏွင့္ ေလာက္ေက်းႏွစ္ျပည္နယ္သည္ ကုနသြယ္ေရး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္စည္ျပပြဲ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒကုိ ျပန႔္ပြားမိတ္ဆက္ပြဲ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္ကုိ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းစသည့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေဆာင္ရြက္မည္။ အရင္ကထက္ ဤတစ္ႀကိမ္ကုန္စည္ျပပြဲ၏ ပမာဏ၊ ပါ၀င္ေသာကုမၸဏီႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း၏ အမ်ဳိးအစားတုိ႔ သည္ ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္။ ကုန္စည္ျပပြဲ ဗဟုိျပခန္းထဲတြင္ တရုတ္ျပတုိက္္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ျပတုိက္ကုိ တပ္ထားသည္။ ဤအထဲတြင္ ျပခန္းေနရာ စုစုေပါင္းအခု(၁၂၂၀)ရွိ၍ အခန္းတြင္း ျပခန္းေနရာ အခု(၇၀၀)ရွိ၍ အခန္းျပင္ဘက္ ျပခန္းေနရာအခု(၅၂၀)ေလာက္ ရွိကဩည္။ တရုတ္ျပတုိက္ထဲတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္သြယ္ေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသရုပ္ျပခန္း၊ ဟဲခုတ္ နယ္စပ္ေဒသ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပခန္း၊ ဟုန္ဟဲခရီးသြားလုပ္ငန္းယသ္ေက်းမႈျပခန္း၊ ဟုန္ဟဲကုန္းျပင္ျမင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ျပခန္း၊ ႏုိင္ငံျခားျပခန္း၊ ျပည္တြင္းကုန္ပစၥည္းျပခန္း၊ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂျပခန္း၊ စာေကာင္းေသာက္ဖြယ္ျပခန္း၊ အထည္အလိပ္ျပခန္း စသည့္ ျပခန္း(၁၄) ရွိ၏။ တရုတ္ဘက္ဟူ၍ ကုမၸဏီ(၅၀၉)ခုသည္ ဤကုန္စည္ျပပြဲကုိ ပါ၀င္ပါသည္။ အဓိကျပထားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ခရမ္းေျမထည္မ်ား၊ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းမ်ား၊ လယ္ယာကုန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးမ်ား၊ စားကုန္ေသာက္ကုန္မ်ား၊ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အဝတ္တန္းဆာမ်ား ျဖစ္၏။ ဗီယက္နမ္ဘက္ေတာ့ ကုမၸဏီ(၈၉)ခုပါ၀င္၍ လယ္ယာ ကုန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ စားကုန္ေသာက္ကုန္မ်ား၊ တုိင္းရင္းေဆး၊ ႏုထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေဘာဂစသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပထား၏။

စားရင္းေကာက္ယူျခင္းအရ တစ္ႀကိမ္ကုန္စည္ျပပတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈ အရပ္(၁၃)ခုရွိ၏။ ပမာဏစုစုေပါင္း ဘီလ်ံ(၂.၆)ေလာက္ရွိသည္။

 

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္