ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ပစီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ (၁၀)ခု တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္

2018-11-28 16:59 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္ပအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသည့္ အဓိကေဒသ ျဖစ္ပါသည္၊ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ပသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တြန္းအားေပး သည့္အတြက္ ယူနန္သည္ ျပည္ပစီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ (၁၀)ခု တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ အခုတေလာ ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္ေန၍ အေခ်ာကုိင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ကုန္အထိ၊ တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးမဟုတ္ ျပည္ပသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္း စုစုေပါင္း (၇၂၈)ခုကုိ ထူေထာင္၍ ရင္းႏွီးေငြ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ (၀.၉၂)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္၊ ၎အနက္၊ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ျပည္ပသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္း စုစုေပါင္း(၅၄၃)ခုကုိ ထူေထာင္၍ ရင္းႏွီးေငြ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ (၀.၅၉၈)ဘီလ်ံ ရွိ၍ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ပသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၆၅ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ေရထုတ္လုပ္လုပ္ငန္း၊ ေထာက္ပံ့လုပ္ငန္း၊ သတၲဳလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္မႈ ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးသည္ ၆၅ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါသည္၊ တျခားသည္ ျပဳလုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ အိမ္ရာႏွင့္ အိမ္ရာေျမလုပ္ငန္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း စသည့္တုိ႔ အဓိက ပါဝင္ပါသည္။

အခုတေလာ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ပစီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ (၁၀)ခု တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္၍ မဟာမဲေခါင္ေဒသ ႏုိင္ငံမ်ား၌ အမ်ားႀကီး တည္ရွိပါသည္။ ၎အနက္၊ လာအုိ ဗီယင္က်န္း စုိက္စယ္ထာ အေထြေထြ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပည္ပ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္ သက္ေသျပဳရန္ စစ္ေဆး အတည္ျပဳ၍ အခု လုပ္ငန္း(၄၉)ခု ရွိပါၿပီ။ ေမာ္တင္း စီးပြားေရးဇုန္၏ ကုန္သည္ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြဆြဲေဆာင္ျခင္းသည္ ေက်ာ္လြန္၍ အခု လုပ္ငန္း(၁၄၄)ခု ခ်ဳပ္ဆုိပါသည္။ တရုတ္- ကေမၺာဒီးယား ယဥ္ေက်းမႈ အဆန္းထြင္ေရး ျခံေျမသည္ ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံးေသာ ယဥ္ေက်းမႈျခံေျမ အျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္