(၇၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္း ကင္းလွည့္ျခင္း ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ စတင္

2018-11-21 15:07 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ထုိင္း ႏုိင္ငံ(၄)ခုက ဦးစီးသူတုိ႔ အတူတူ ကြပ္ကဲျခင္းေအာက္တြင္ ၂၀ရက္ေန႔ (၈)နာရီတြင္ မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္း ကင္းလွည့္ျခင္း ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအဖြဲ႕သည္ တရုတ္ ဆစ္ဆြန္းဘန္နာ ကြန္းေလဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ၿပီး မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္း ကင္းလွည့္ျခင္း ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ စစ္မွန္စြာ စတင္ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း လႈပ္ရွင္းမႈကုိ (၅)ရက္ၾကာ က်င္းပၿပီး ခရီး၀ဥ္ ကီလုိမီတာ (၅၀၀)ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ပူးေပါင္း ကင္းလွည့္ျခင္း ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအဖြဲ႕သည္ Golden Triangle ေရျပင္နယ္နိမိတ္တြင္ "ေမွ်ာ္စဥ္တြင္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ၾကပ္ျခင္း ၂၀၁၈" တရုတ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္း ကင္းလွည့္ျခင္း ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ေလွသေဘၤာ ဗုိလ္႐ႈခံသဘင၊ ေရေပၚ ပူးေပါင္း အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ခန႔္က်င္ျခင္း ေလ့က်င္းမႈ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ လက္ေတြ႕ နည္းပညာ ေလ့က်င့္မႈကုိ က်င္းပၿပီး (၄)ခုႏုိင္ငံ ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာဌာန ႏွင့္ ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းသူတုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မိျခင္းကုိ ပူးေပါင္းစြာ တုိက္ခုိက္ျခင္း၏ စြမ္းရည္ကုိ တုိးျမႇင့္ပါသည္။

ပူးေပါင္း ကင္းလွည့္ျခင္း ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအဖြဲ႕သည္ လာအုိႏုိင္ငံ မန္မုိ၊ ဘန္းရွန္းကုတ္ စသည့္ ေရျပင္နယ္နိမိတ္တြင္ ေရေၾကာင္းကုန္းေၾကာင္း ပူးေပါင္း စစ္ေဆးျခင္း၊ ပူးေပါင္းသြားေရာက္ေတြ႕ဆံုးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကုိ တားျမစ္ျခင္း ဝါဒျဖန႔္ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပပါသည္။ ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္သူတုိ႔ အၾကား ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္သည္အတြက္ ပူးေပါင္း ကင္းလွည့္ျခင္း ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအဖြဲ႕သည္ လာအုိႏုိင္ငံ မန္မုိၿမိဳ႕တြင္ မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္း ကင္းလွည့္ျခင္း ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း (၄)ခုႏုိင္ငံ အႏုပညာ ဖလွယ္ျခင္းလႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္