ယူနန္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ လူထုဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္

2018-11-20 16:04 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ဆဌမအႀကိမ္ "တရုတ္ ႏွင့္ မဟာမဲေခါင္း ေဒသခြဲက မီဒီယာ အခ်ိန္သတ္မွတ္စြာ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ျခင္း အဖြဲ႕" ႏွင့္ ယူနန္သတင္းမီဒီယာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ထုိငး္ႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ လူထုဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ဖက္တုိ႔သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ထုိင္ႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ဖလွယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တုိးျမႇင့္ျခင္းကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ လူထုဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာဌာနက ဌာနမုႈး ဆန္ဆန႔္ ေက်ာင္းကန္းေနာ္ဇြန္းသည္ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ျခင္း အဖြဲ႕ကုိ ႀကိဳဆုိပါသည္။ လန္မဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ စနစ္တြန္းအားေပးျခင္း ေအာက္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ႏွင့္ တရုတ္၊ ယူနန္တုိ႔ႏွင့္ ခ်စ္ခင္သည့္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိၿပီး ႏွစ္ဖက္တုိ႔သည္ စီးပြါးေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခရီးသြားျခင္း စသည့္ဘက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ထုိငး္ႏုိင္ငံ ယူနန္က မီဒီယာတုိ႔ ခဏခဏ ဖလွယ္ၿပီး ႀကီးမားေသာ ျပပြဲ၊ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ သင္ၾကားၿပီး နားလည္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးလည္း တုိးျမႇင့္ပါသည္။

ယူနန္သတင္းမီဒီယာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕မုႈး ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရ သတင္းဌာန ဒုတိယဌာနမုႈး ထ်ိန္ဟူခ်င္းသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ လူထုဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာဌာနကုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု"စနစ္ကုိ ဆက္လက္စြာ တြန္းအားျခင္း ေအာက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ မီဒီယာတုိ႔အၾကား ဖလွယ္ျခင္း မ်ားလာၿပီး ပုိမ်ားသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံက မီဒီယာတုိ႔သည္ ယူနန္သုိ႔ ေရာက္ၿပီး ၾကည့္႐ႈေလ့လာကာ စစ္မွန္သည့္ ယူနန္၊ တရုတ္ကုိ နားလည္ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ သတင္းဌာနသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ မီဒီယာတုိ႔အား ႏွစ္တုိင္းႏွစ္တုိင္း ဖိတ္ၾကားၿပီး ယူနန္ကုိ လည္ပတ္လာ၍ အခါအခြင့္ကုိ ဖန္တီးကာ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ မီဒီယာတုိ႔ နားလည္မႈကုိ နက္႐ုႈိင္းမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၿပီးဆံုးေနာက္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ရုပ္ျမင္သံၾကား ဌာန(NBT)ကုိ ၾကည့္႐ႈေလ့လာပါသည္။ သက္ဆုိင္ေသာ တာဝန္ရွိသူသည္ ကုိယ္စားလွယ္ဖြဲ႕အား ရုပ္ျမင္သံၾကား ဌာန၏ တုိးတက္မႈ အေျခအေနကုိ မိတ္ဆက္ၿပီး ယူနန္သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ကုိလည္း ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္