၁၁အႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္ဇင္ေတာင္ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ရက္ေန႔ က်င္းပမည္

2018-11-16 18:19 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

231918_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၁၁အႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္ဇင္ေတာင္ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ “ေရာင္စံုယူနန္၊ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ား ပူးတြဲၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ရက္ေန႔မွ ၁၈ရက္ေန႔အထိ ကူမင္း ေက်ာက္ဇင္ေတာင္၌ က်င္းပမည္၊ ၿပိဳင္ပဲြသည္ သစ္လြင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ၿမိဳ႕ျပ ျဖစ္သည့္ ပံုစံကုိ အသံုးျပဳ၍ ထုိအခါတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ထူးခြၽန္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသကာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ၿမိဳ႕ျပ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

231919_500x500

ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ အစီအစဥ္ (၉)ခုကုိ စီစဥ္၍ ဦးတည္ခ်က္ သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းၾကမ္းအေျပး၊ သေဘၤာေလွာ္ျခင္း၊ ႀကိဳးတံတားျဖင့္ ျမစ္ျဖတ္ျခင္း၊ လမ္းၾကမ္းအေျပး၊ အေျပးႏွင့္ စက္ဘီးစီးျခင္း ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ပန္းခ်ီကားဆက္ကစားျခင္း၊ ျမားမႈတ္ျခင္း၊ ေတာင္ထိပ္တက္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲ စတင္က်င္းပၿပီးေနာက္ က်န္ရိေသာ ရုိးရာ အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲ၏ အခက္အခဲမ်ားသည္ ယခင္ထက္ က်ဆင္း၍ ေျပးလမ္းစုစုေပါင္း (၃၁)ကီလုိမီတာ ရွိေသာ္လည္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ (၄၂၂၃)မီတာ ျမင့္ေသာ ေက်ာက္ဇင္ေတာင္ထိပ္ကုိ တက္ရမည္၊ တက္မည့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ အျမင့္ စုစုေပါင္း မီတာ(၂၈၀၀)ေက်ာ္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္မည္။

231920_500x500

ထုိ႔ျပင္၊ ၿပိဳင္ပြဲသည္ သီးျခားအဖြဲ႕၊ လူထုအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ကုိ စီစဥ္၍ ပုိမ်ားေသာ အိမ္ျပင္ အားကစား လႈပ္ရွားမႈ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အိမ္ျပင္ အားကစား လႈပ္ရွားမႈ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ႏုိင္၍ ၿပိဳင္ပြဲ၏ အတုိင္းအတာကုိ တုိးခ်ဲ႕သည့္အျပင္ ၿပိဳင္ပြဲ၏ ထိခုိက္ႏုိင္စြမ္းကုိလည္း တုိးျမႇင့္ပါသည္။

231922_500x500

အႏုိင္ရသူမ်ားသည္ ဂ်ပန္ ထိန္ေဇ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၊ နီေပါ ေပၚခါလာ လမ္းၾကမ္း အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၊ ဗီယက္နမ္ ေလာင္က်ယ္ ဖန္းရွီးေတာင္တက္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ စသည္တုိ႔ကုိ အခမဲ့ ပါဝင္ႏုိင္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ႏုိင္ငံမ်ားမွ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္ေစ၍ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ၿမိဳ႕ျပစလံုး၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေထြေထြ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာရန္ ေထာက္ပံ့မည္။ အထူးသျဖင့္၊ နီေပါ ေပၚခါလာ လမ္းၾကမ္း အေျပးၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေက်ာက္ဇင္ေတာင္ ၿပိဳင္ပြဲတုိ႔သည္ ညီအစ္မၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္လာ၍ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အားကစားကုိ ထုလုပ္သည့္ အဆန္းထြင္ စီမံကိန္းကုိ ျဖစ္လာပါသည္။

231921_500x500

ကူမင္း ေက်ာက္ဇင္ေတာင္ ္ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပ၍ အခုအထိ (၁၀)ႀကိမ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပပါၿပီ။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၁၁အႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္ဇင္ေတာင္ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ “ေရာင္စံုယူနန္၊ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ား ပူးတြဲၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပျခင္းသည္ ့ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ အားကစား လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါဝင္၍ အားကစား ေပ်ာ္စရာမ်ားကုိ ခံစားရန္ ထိခုိက္ၿပီး တြန္းအားေပး၍ အားကစားနားလည္မႈကုိ တုိးတက္၍ ႏုိင္ငံအသီးသီး၊ ၿမိဳ႕ျပအသီးသီးမွ အားကစား စီမံကိန္းမ်ားအၾကား နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ရန္ တြန္းအားေပး သည့္အတြက္ ျပင္ညီစင္ကုိ တည္ခင္း၍ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တည္ေဆာက္ေရး၏ တံတားႏွင့္ ခါးပတ္ႀကိဳး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ အျပည့္အဝ ထုတ္ေဖာ္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္