လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ႏုိင္ငံတကာ ေရေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လူခြၽန္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးစခန္းကုိ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ထူေထာင္ခဲ့

2018-11-15 15:30 ေရာင္စံုတိမ္တံား

243334_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ တလ်ံ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းေရးရာ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာစာခ်ဳပ္ကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔ ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့ပါသည္၊ တလ်ံ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းေရးရာ တကၠသုိလ္- ယူနန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး သုေတသန အကယ္ဒမီကုိ ယူနန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ ဘုိင္ယူခုတ္ ပညာေရး ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးစခန္း၌ ထူေထာင္၍ ေအာက္တြင္ ယူနန္ “လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ႏုိင္ငံတကာ ေရေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လူခြၽန္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးစခန္း”ကုိ ေထာင္လုိက္၍ လန္ျခာျမစ္- မဲေခါင္ျမစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး သုေတသနအကယ္ဒမီကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ထူေထာင္၍ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္မွ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ေရေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လူခြၽန္မ်ား ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သိပံၸပညာ သုေတသနျပဳျခင္း၊ အဆန္းထြင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္။

243335_500x500

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ေဇ့ဟယ္၏ ဇာတိျဖစ္ပါသည္၊ လန္ျခာျမစ္- မဲေခါင္ျမစ္ ႏုိင္ငံတကာ ေရေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လူခြၽန္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးစခန္း ထူေထာင္ျခင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု”ႏွင့္ လန္ျခာျမစ္- မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ေရွ႕သုိ႔တြန္းအားေပးသည့္ အခြင့္ကုိ မွီခုိ၍ မဟာမဲေခါင္ေဒသ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္ေစရန္ အတူတူ တြန္းအားေပး၍ သတင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္၍ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ႏုိင္ငံတကာ ေရေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ပုိမုိ လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: 文丽荣
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္