ယူနန္ျပညနယ္သည္ "အႀကီးဆံုးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီး ျပပြဲပါ၀င္ျခင္း" ၂၀၁၈ခုႏွစ္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားျခင္း အေရာင္းအဝယ္ပြဲကုိ ပါ၀င္

2018-11-14 10:28 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

242679_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားျခင္း အေရာင္းအဝယ္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔ကေန ၁၈ရက္ေန႔အထိ ရွန္ဟုိင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပသစင္တာသစ္တြင္ က်င္းပၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း ဌာနသည္ ယူနန္ျပည္နယ္က ျပည္နယ္ခြဲ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ (၁၆)မွ လုပ္ငန္းဌာန အခု(၅၀)ေက်ာ္ကုိ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္၍ ျပပြဲကုိ ပါ၀င္ပါမည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း ဌာန တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားျခင္း အေရာင္းအဝယ္ပြဲကုိ ပထမအႀကိမ္ ပါ၀င္ပါသည္။

ခရီးသြားျခင္း အေရာင္းအဝယ္ပြဲတြင္ အႀကီးဆံုးေသာ အဖြဲ႕အျဖစ္ ယူနန္ျပေနရာ အက်ယ္အဝန္းသည္ စတုရန္းမီတာ (၇၂၀) ရွိၿပီး ျပေနရာသည္ "ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ တစ္ခု ရွိၿပီး ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ျဖစ္ျခင္း" ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ ပါသည္။ ျပေနရာတြင္ ယူနန္ျပညနယ္ ျပည္နယ္ခြဲ ႏွင့္ ၿမိဳ႕(၁၆)ခုမွ ထူးျခားသည့္ ခရီးသြားျခင္း ပစၥည္း ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း ေပါင္းစည္းၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္သည္ "က်န္းမာေသာ ဘဝရည္မွန္းတုိင္" ႏွင့္ "ေရာင္စံုယူနန၊္ ခရီးသြားျခင္း နတ္ျပည၊္ ကဗ်ာ ပန္းခ်ီ ယူနန၊္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖုိးတန္ရတနာ၊ အပန္းေျဖေနရာ၊ က်န္းမာသည့္ေနရာ၊ တံခါးဖြင့္ေသာ ခံစစ္စခန္းေရွ႕တန္း ဗဟုိခ်က္မ မွျဖာထြက္ေသာ ဗဟုိ"၏ ရုပ္ပံုလႊာကုိ တည္ေထာင္ပါသည္ဟု ထင္ဟပ္ပါသည္။

“မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း”ကုိ ခရီးသြားျခင္း အေရာင္းအဝယ္ပြဲတြင္ ေဖာ္ျပပါမည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔သည္ “မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း” Appကုိ ေဒါင္းလုပ္မႈ၊ အေၾကာင္းအရာ ရွာေဖြျခင္း၊ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ဗီဒီယုိ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္း ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားျခင္း စသည့္ အေျခခံေဆာင္ရြက္မႈကုိ ခံစားႏုိင္သည့္အျပင္ “မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း” ပါလာသည့္ ခရီးသြားျခင္း လြယ္ကူမႈကုိလည္း ခံစားႏုိင္ပါသည္။

ယခုတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားျခင္း အေရာင္းအဝယ္ပြဲသည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ပမာဏအႀကီးဆံုး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အႀကီးဆံုးသည့္ သီးျခားေသာ ခရီးသြားျခင္းအေရာင္းအဝယ္ပြဲ ႏွင့္ တစ္ကမၻာေပၚက ခရီးသြားျခင္းလုပ္ငန္း အာရံုစုိက္သည့္ အခမ္းအနားပြဲကုိ ျဖစ္လာၿပီး "လွပတ္သည့္ တရုတ္" သိမ္ေမြ႕သည့္ ဟန္အမူအရာကုိ ျပသေသာ အဓိက ျပင္ညီစင္ကုိ တည္ခင္းကာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားျခင္းလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အခါအခြင့္ကုိ ပါလာပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္