ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္ၿပီး Invest Myanmar Summit 2019ကုိ ရွင္းလင္းခဲ့

2018-11-13 15:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

240536_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) Myanmar Summit 2019 မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔ ညေန ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဦးစားေပးေပၚလစီမ်ားကုိ ျပသ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းျပ၍ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈-၂၉ရက္ေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Myanmar Summit 2019 ကုိ ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။

မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)သည္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ ယူနန္ ကုန္သည္မ်ားအသင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူတူက်င္းပ၍ China Enterprises Chamber of Commerce in Myanmar (CECCM) ဒုအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအသင္း အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၊ OK Discovery Travels အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Zheng Xi Kun သည္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ UMFCCI ဒုဥကၠဌ ဦးသိန္းဟန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) တာဝန္ရွိသူ ဦးစုိးျမင့္ေအာင္၊ UMFCCI အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအးဝင္း၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္တုိ႔သည္ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

240537_500x500

ဦးသိန္းဟန္သည္ အမွာစကား ေျပာၾကား၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသည့္ လုပ္ငန္း(၈)ခုႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဦးစားေပးေပၚလစီမ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ “အခုအခ်ိန္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွတဲ့ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ႏွစ္ရက္ၾကာတဲ့ Summit မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလားအလာရွိတဲ့ ကုန္သြယ္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ တူးေဖာ္ၿပီး သိရွိနားလည္ေစ ရံုသာမက ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရနဲ႔ နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားကုိ ကူညီၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ပါဝင္ၿပီး ပုိမ်ားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈအက်ဳိးမ်ားကုိ ဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

240539_500x500

ဦးစုိးျမင့္ေအာင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္ ပုိ၍ကုိက္ညီသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကုိ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ၎အနက္၊ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္သည္ မွတ္ပံုတင္ကန႔္သတ္ျခင္းကုိ ေလွ်ာ့နည္း၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တင္ျပ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈပတ္ဝန္းက်င္းကုိ ဖန္တီးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒသစ္ အရ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖံြ႕ျဖဳးမႈနည္းသည့္ေဒသေတြ လုပ္မည္ဆုိရင္ အခြန္ေပးလြတ္ခြင့္ (၇)ႏွစ္ ရရွိ၍ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈသာမန္သည့္ ေဒသေတြ လုပ္မည္ဆုိရင္ အခြန္ေပးလြတ္ခြင့္ (၅)ႏွစ္၊ ဖံြၿဖိဳးၿပီးေဒသေတြ လုပ္မည္ဆုိရင္ အခြန္ေပးလြတ္ခြင့္ (၃)ႏွစ္ ခံစားႏုိင္ပါသည္။ ေဒၚလာ(၅)သန္း မရွိသည့္ စီမံကိန္းကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမည္ ဆုိရင္ တည္ရွိသည့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရရွိလ်င္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သက္ဆုိင္သည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ မလုိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ရန္ အဆင္ေျပ ေစသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ MyCO အင္တာနက္နည္းလမ္းကုိ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

“တရုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အမ်ားဆံုးတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း(၂၆၃)ခု၊ လုပ္ငန္း(၁၂၇၇)ခုကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက တစ္စံုတစ္လမ္း အဆုိျပဳခ်က္နဲ႔ တရုတ္ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႌ ျဖစ္တဲ့ ေနာက္ခံေအာက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝတဲ့ လုပ္အား၊ သဘာဝသယံဇာတ၊ က်ယ္ဝန္းတဲ့ ေစ်းကြက္ကုိ မွီခုိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈက ေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ႏုိင္ငံျခားကုန္သည္မ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား၊ လံုျခံဳေရးကုိ ထိန္းသိမ္ဖုိ႔ ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမယ္ အတြက္ ပုိေကာင္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္တီးပါတယ္။” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။

240538_500x500

“ကြၽန္ေတာ္က ပထမေျမာက္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္ခ်ိန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္တယ္ လုိပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ရဲ႕ လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အရည္အခ်င္းအတြက္ အံ့ဖြယ္မ်ားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင့္ျခင္း အစအဦးကာလနဲ႔ တူၿပီး အဘက္ဘက္က ျပည့္စံုေကာင္းမြန္လာၿပီး အလားအလာ မ်ားပါတယ္။ တရုတ္လူမ်ဳိး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဒီအခြင့္အေရးကုိ လက္မလႊတ္ေစခ်င္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွၾကပါတယ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဦးေအးဝင္းသည္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာဧည့္သည္ေတာ္ (၄)ေယာက္သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ပညာေရး၊ ခရီးသြားလာေရး၊ နယ္ျဖတ္ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လံုျခံဳေရးကာကြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အခြင့္အေရး စသည့္ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ေရး အေပါင္းအေဖာ္၊ အႀကီးဆံုး ကုန္သြင္းသည့္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္ပုိ႔သည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အၾကားမွ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏ အယြမ္(၄၂.၇၂)ဘီလ်ံ ရွိ၍ တရုတ္ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏ၏ ၄၈ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယူနန္လုပ္ငန္း အခု(၁၁၀)ေက်ာ္ ရွိ၍ တကယ့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေငြ အယြမ္(၀.၁၇)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။

Invest Myanmar Summit 2019 ကုိ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈-၂၉ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည္။ ထုိအခါေရာက္လွ်င္ တက္ေရာက္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ ႏွင့္သာမက ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ဧရာဝတီ၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္မည္။ စိတ္ဝင္စားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တ္ (https://investmyanmar2019.com) ျဖင့္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္၍ လူဦးခ်င္းဆုိရင္ ေဒၚလာ(၅၀၀)၊ လူ(၅)ေယာက္ထက္ အဖြဲ႕ဆုိရင္ လူတစ္ေယာက္ ေဒၚလာ(၄၅၀) ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္