​ဆဌမအႀကိမ္ "တရုတ္ ႏွင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ႏုိင္ငံတုိ႔က မိဒီယာ အခ်ိန္သတ္မွတ္စြာ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ျခင္း" စတင္

2018-11-12 10:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ဆဌမအႀကိမ္ "တရုတ္ ႏွင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ႏုိင္ငံတုိ႔က မိဒီယာ အခ်ိန္သတ္မွတ္စြာ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ျခင္း"ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ပံုမွန္စြာ စတင္မည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရသတင္း ဆုိင္ရာဌာန၊ စီးပြါးေရး Daily သတင္းစာ၊ တရုတ္ Daily သတင္းစာ စသည့္ ယူနန္အေျခစုိက္ ဗဟုိမီဒီယာ၊ ယူနန္ Daily သတင္းစာ စသည့္ အဓိကဘက္ မီဒီယာ ဖြဲ႕စည္းေသာ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ျခင္း အဖြဲ႕သည္ ကေမၺာဒီးယား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ၿပီး ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ သတင္းယူျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

"တရုတ္ ႏွင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ႏုိင္ငံတုိ႔က မိဒီယာ အခ်ိန္သတ္မွတ္စြာ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ျခင္း"သည္ တရုတ္ ႏွင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ သတင္းဆုိင္ရာဌာန၊ မီဒီယာတုိ႔ ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး တရုတ္ ႏွင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ၏ ရုိးရာခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ခုိင္မာတုိးျမႇင့္ႏုိင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈထဲတြင္ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ျခင္း အဖြဲ႕သည္ ကေမၺာဒီးယား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက သတင္းဆုိင္ရာဌာန၊ မီဒီယာ ႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ အျပန္အလွန္ သတင္းယူၿပီး ယူနန္သမုိင္း ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ လူမႈစီးပြါးေရး တုိးတက္ေသာ အေျခအေနကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပါသည္။ တကၠသုိလ္၊ ကုန္သည္မ်ား အသင္း၊ တရုတ္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဌာနကုိ သတင္းယူၿပီး ကေမၺာဒီးယား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔သည္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု"ကုိ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္တည္ေထာင္သည့္ ပံုဝတၳဳကုိ ျဖည့္စံုစြာ ေျပာၾကားပါသည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္ မွစ၍ တရုတ္ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကေမၺာဒီးယား၊ ထုိင္း၊ လာအုိ၊ ဗီယက္နမ္တြင္ "တရုတ္ ႏွင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ႏုိင္ငံတုိ႔က မိဒီယာ အခ်ိန္သတ္မွတ္စြာ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ျခင္း"ကုိ (၅)ႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ ေဒသခြဲ ႏုိင္ငံ၏ တက္ႂကြစြာ တံုျပန္ျခင္း ႏွင့္ ေထာက္ခံျခင္းကုိ ရရွိၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အဆက္မျပတ္ တုိးျမႇင့္ကာ ေဒသႏုိင္ငံက အစုိးရ သတင္းဆုိင္ရာဌာန ႏွင့္ မီဒီယာအၾကား ဆက္သြယ္ဖလွယ္ျခင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ နက္႐ႈိင္းျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း၏ အေရးပါသည့္ ျပင္ညီစင္ ႏွင့္ တံဆိပ္ကုိ တစ္ျဖည္းျဖည္း ျဖစ္လာပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္