၂၀၁၈ တရုတ္ျမန္မာ ေရႊလီ-မူဆယ္ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔ က်င္းပမည္

2018-11-12 18:36 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “တစ္ပြဲ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကူးစက္၊ သိပံၸနည္းပညာရွိ မာရသြန္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ျမန္မာ ေရႊလီ-မူဆယ္ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပဲြကုိ ၁၂လပုိင္း ၃၁ရက္ေန႔ ၉နာရီတြင္ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ ေရႊလီၿမိဳ႕ ဆယ္ေကာက္ နယ္စပ္ဂိတ္အေပါက္ဝ၌ စတင္ေျပးမည္ ဟု ၁၂လပုိင္း ၉ရက္ေန႔ ကူမင္းၿမိဳ႕က်င္းပခဲ့သည့္ သတင္းရွင္းလင္းပြဲမွ သိရွိရပါသည္။

အႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အတူတူ ဦးစီးက်င္းပ မာရသြန္ (၄၂.၁၉၅ ကီလုိမီတာ)၊ ထက္ဝက္မာရသြန္ (၂၁.၀၉၇၅ ကီလုိမီတာ)၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေျပး လူဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ (၇.၅ ကီလုိမီတာ)၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေျပး အဖြဲ႕လုိက္ၿပိဳင္ပြဲ (၇.၅ ကီလုိမီတာ)၊ မိသားစုေျပးပြဲ (၁.၅ ကီလုိမီတာ) (၅)ဖြဲ႕ကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ထုိအခါေရာက္လွ်င္ အားကစားသမားမ်ားသည္ ေရႊလီဆယ္ေကာက္ နယ္စပ္ဂိတ္အေပါက္ဝမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျမန္မာမူဆယ္ၿမိဳ႕ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ ေရႊလီၿမိဳ႕ ႏံု႔ေမာ့ကန္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ ေရာက္မည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏွင့္ ကြာျခားခ်က္သည္ ႏွစ္ က်င္းပမည့္ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၏ ျမန္မာတြင္း ေျပးလမ္းသည္ (၇)ကီလုိမီတာသုိ႔ တုိးပြားလာနာမည္စာရင္း ေပးသြင္းသူသည္ အေယာက္(၇၅၀၀)မွ တစ္ေသာင္းခန႔္သုိ႔ တုိးပြားေရာက္လာသည္။ ၎အနက္၊ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ လူအေယာက္ တစ္ေထာင္သာ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ထက္ဝက္မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပဲြကုိ လူအေယာက္ ႏွစ္ေထာင္သာ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေျပး လူဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲကုိ လူအေယာက္ သံုးေထာင္သာ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေျပး အဖြဲ႕လုိက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ အဖြဲ႕တစ္ရာသာ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္မိသားစုေျပးပြဲကုိ မိသားစုအခု တစ္ေထာင္သာ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။ အသံုးစရိတ္သည္ လူအေယာက္အယြမ္(၂၀၀)၊ လူအေယာက္အယြမ္(၁၅၀)၊ လူအေယာက္အယြမ္(၆၀)၊ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အယြမ္(၆၀၀)ႏွင့္ မိသားစုတစ္ခု အယြမ္(၁၅၀) ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္အတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၁၁လပုိင္း ၂၀ရက္ေန႔အထိ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းလက္ခံသိမ္းသြင္းရမည့္ လူမ်ားလံုေလာက္စြာ ရရွိလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ရပ္စဲမည္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ ၿပိဳင္ပဲြ၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တ္၊ WeChat ႏွင့္ တျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းၿပိဳင္ပြဲပါဝင္ႏုိင္ပါမည္။

အထူးသျဖင့္၊ ႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲ၏ ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးျခင္း ဆုတံဆိပ္မ်ားကုိ ပ်ဥ္းကတုိးသစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဒသထူးျခားခ်က္ႏွင့္ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းျခင္း တန္ဖုိး အလြန္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ လာဘ္ေကာင္အရုပ္ေလးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ပထမအဆင့္ ေစာင့္ေရွာက္ခံတိရစာန္ Trachypithecus phayrei ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာတြင္ ရႊင္လီၿမိဳ႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာနသည္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား အတြက္ အက်ဳိးရွိလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ တင္ျပမည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၁၂လပုိင္း ၃၁ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၁လပုိင္း ၁ရက္ေန႔အထိ၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္စလံုးသည္ မိမိ၏ နံပါတ္ပိတ္ျဖင့္ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲတြင္း အေရးႀကီးေသာ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္မ်ားသုိ႔ အခမဲ့ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္သည့္အျပင္ တစ္ဝက္ေစ်းလက္မွတ္ ႏွစ္ေစာင္ကုိလည္း ဝယ္ယူၿပီး ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ သံုးႏုိင္ေစမည္။

အယ္ဒီတာ: ပုိ႔အီစံ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Tiing
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္